قازاقستانعا كەلگەن رەسەي ازاماتتارىن توناعاندار ۇستالدى
4 قازان, 19:42

قازاقستانعا كەلگەن رەسەي ازاماتتارىن توناعاندار ۇستالدى

اقتاۋ. قازاقپارات - رەسەي ازاماتتارىنىڭ 200 ەۋروسىن ۇرلاپ كەتكەن اقتاۋدىڭ ەكى تۇرعىنى ۇستالدى.

بۇل تۋرالى ماڭعىستاۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وقيعا 11- شاعىن اۋداننىڭ 39- ءۇيىنىڭ ماڭىندا بولعان.

«زارداپ شەگۋشى تاراپ اتالعان وقيعا تۋرالى اقتاۋ قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنە ارىزدانىپ، شارا قولدانۋىن سۇراعان. قازىر اتالعان فاكتى بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 191-بابىنىڭ 2-بولىگىمەن ءىس تىركەلىپ، تەرگەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەلىنگەن باسپا ءسوز مالىمەتىندە.

تەكسەرۋ بارىسىندا 2 كۇدىكتى ۇستالىپ، تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالعان.


جاڭالىقتار