ورالدا ءبىر- بىرىمەن توبەلەسكەن رەسەيلىكتەر قازاقستاننان شىعارىلادى
3 قازان, 20:21

ورالدا ءبىر- بىرىمەن توبەلەسكەن رەسەيلىكتەر قازاقستاننان شىعارىلادى

استانا. قازاقپارات - ورال قالاسىندا توبەلەسكەن شەتەلدىكتەردى رەسپۋبليكا اۋماعىنان شىعارۋ تۋرالى سوت شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Polisia.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

«ورال قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اكىمشىلىك سوتى «شەتەلدىكتەردىڭ قۇقىقتىق جاعدايى تۋرالى» ق ر زاڭىنىڭ 28-بابىنىڭ نەگىزىندە ق ر زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن وقيعانىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارىن رەسپۋبليكا اۋماعىنان شىعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

وسىعان دەيىن ورالدا تۇنگى كلۋبتىڭ جانىندا توبەلەسكەن رەسەي ازاماتتارى بەس تاۋلىككە قامالعانىن حابارلاعانبىز.

جاڭالىقتار