قازاقستاندا بولۋ تالاپتارىن بۇزعان رەسەيلىكتەرگە قانداي جازا قولدانىلادى
30 قىركۇيەك, 07:40

قازاقستاندا بولۋ تالاپتارىن بۇزعان رەسەيلىكتەرگە قانداي جازا قولدانىلادى

استانا. قازاقپارات - رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ازاماتتارى قازاقستاندا 90 كۇن جۇرە الادى. بۇل مەرزىم اياقتالعان سوڭ جۇمىسقا، وقۋعا، ەمدەلۋگە، بيزنەس- يمميگرانتتارعا جانە وتباسىن بىرىكتىرۋ نەمەسە ۋاقىتشا تۇرۋعا رۇقسات راسىمدەۋ قاجەت، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

العاشقى ءۇش تاۋلىك ىشىندە ەلدە بولۋ مەرزىمىن بۇزعانى ءۇشىن جاي عانا ەسكەرتۋ جاسالادى، 3-5 تاۋلىككە دەيىن - 10 ا ە ك ايىپپۇل سالىنادى، بۇل 31 مىڭ 800 تەڭگە، 5-10 تاۋلىككە دەيىن - 15 ا ە ك (47 مىڭ 700 تەڭگە) مولشەرىندە ايىپپۇل بار.

ەگەر شەتەل ازاماتى قازاقستاندا 10 تاۋلىكتەن ارتىق زاڭسىز بولسا، وعان 25 ا ە ك (79 مىڭ 500 تەڭگە) ايىپپۇل سالىنادى نەمەسە ق ر اۋماعىنان شىعارىلادى.

«اكىمشىلىك جازا قولدانىلعان سوڭ ءبىر جىل ىشىندە قايتالاپ جاسالعان ارەكەتتەر ءۇشىن 15 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالىنادى نەمەسە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان تىس جەرلەرگە اكىمشىلىك تاسىلمەن شىعارىلادى»، - دەلىنگەن ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.

زاڭسىز قىزمەت اتقارعانى ءۇشىن 25 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل نەمەسە 10 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماققا الۋ نەمەسە ەلدەن اكىمشىلىك تاسىلمەن شىعارۋ كوزدەلگەن.

جاڭالىقتار