قور نارىعىندا رۋبل قىمباتتاپ، دوللار ارزاندادى
29 قىركۇيەك, 17:50

قور نارىعىندا رۋبل قىمباتتاپ، دوللار ارزاندادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە قاتىستى باعامى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق مالىمەتىنە قاراعاندا، دوللار باعامى 2,03 تەڭگەگە تومەندەپ، 1 دوللار 476,89 تەڭگە بولدى.

ۇلتتىق بانكتىڭ 29- قىركۇيەكتەگى رەسمي باعامى - 1 دوللار ءۇشىن 479,39 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 476 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 480 تەڭگە.

ال، استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 474 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ – 478.

رەسەي ءرۋبلى 7,37- 7,57 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، 29- قىركۇيەك كۇنى رەسەي رۋبلىنىڭ ورتاشا سارالانعان باعامى - 8,21 تەڭگە بولدى.

جاڭالىقتار