بۇگىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى باستالادى
29 قىركۇيەك, 14:02

بۇگىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى باستالادى

استانا. قازاقپارات - بۇگىن تۇركيانىڭ يزنيك قالاسىندا دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى باستالادى. ءدۇبىرلى دودا 29-قىركۇيەك پەن 2-قازان ارالىعىندا وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ايتۋلى شاراعا 23 سپورت تۇرىنەن مەدالدار ساراپقا سالىنادى. وعان الەمنىڭ 100-گە جۋىق ەلىنەن سپورتشىلار قاتىسادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.

جالپى جارىستا 23 سپورت ءتۇرى قامتىلعان.

ەلىمىزدىڭ اتىنان اتالعان باسەكەدە قازاق كۇرەسى، كوكپار، كوكبورى، جامبى اتۋ، ءداستۇرلى ساداق اتۋ سپورت تۇرلەرى بويىنشا 53 سپورتشى جارىس جولىنا شىعادى.

كوكپاردان ق ر ۇلتتىق قۇراما ساپىندا الەم چەمپيوندارى ۇلان بايتورەيەۆ (كوماندا كاپيتانى)، ابىلايحان نىشانبەكوۆ، «عاسىر ويىنشىسى» اتانعان قۇرمانبەك تۇرعانبەك سىندى ويىنشىلار ەل نامىسىن قورعايدى.

بۇرىن كوكبورى (قىرعىز كوكپارى) رەسمي تۇردە سپورتتىق سايىس تۇرلەرى قاتارىندا جوق بولاتىن. جوبانىڭ اۆتورى رەتىندە سانالاتىن قىرعىزستان سۇرانىسىمەن ول سوڭعى كۇندەرى ەنگىزىلىپ، وعان ەلىمىزدىڭ اتىنان قاتىسۋشىلار دايىندالدى.

قازاق كۇرەسىنەن 6 سالماق دارەجەسى بويىنشا جۇلدەلەر ساراپقا سالىنادى. ولاردىڭ 3 ى سالماق ەرلەر، 3 ى ايەلدەر اراسىندا بولادى.

بالۋاندار اراسىندا «قازاقستان بارىسى» رەسپۋبليكالىق ءتۋرنيرىنىڭ جەڭىمپازى ماقسات يساعابىلوۆ تا بار.

جامبى اتۋ سپورتى بويىنشا ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرى - تۇڭعىش الەم چەمپيونى ەرالحان ايكوز، الەم چەمپيونى ابزال تۋلىبەكوۆ، ازيا چەمپيونى باقداۋلەت باباجان جارىس جولىنا شىعادى.

ءداستۇرلى ساداق اتۋدان دياس احمەتوۆ (ق ر كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى)، ەربول تاپەنوۆ (الەم كۋبوگىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى)، انجەلا تارىتسا (الەم كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى) بار.

دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى 2014 -جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. العاشقى ۇشەۋى قىرعىزستاننىڭ شولپون- اتا قالاسىندا ۇيىمداستىرىلدى.

اتالعان جارىسقا 2014 -جىلى – 19، 2016 -جىلى – 60، 2018 -جىلى - 66 مەملەكەتتەن سپورتشىلار كەلدى.

2014-2018 -جىلدار ارالىعىندا قازاقستاندىق سپورتشىلار بارلىعى 138 (40 التىن، 46 كۇمىس، 52 قولا) مەدال الىپ، جالپى ەسەپتە ەكىنشى ورىندا تۇر.

كوش باسىندا قىرعىزستان - 237 (81-77-79) مەدالمەن كوش باستاپ تۇرسا، ءۇشىنشى ورىنداعى رەسەيدە - 88 (29-17-42) مەدال بار.

جاڭالىقتار