ديماش قۇدايبەرگەن قىرعىز با؟
28 قىركۇيەك, 22:36

ديماش قۇدايبەرگەن قىرعىز با؟

استانا. قازاقپارات - تانىمال ادام بولۋ وڭاي ەمەس. قانداي دا ءبىر جاعدايعا بايلانىستى لەزدە ءتۇرلى قاۋەسەت تاراپ كەتەدى.

كەيدە جۇلدىزدار ءوزى تۋرالى ەستىگەن «وسەككە» تاڭعالىپ جاتادى.

Massaget.kz ءتىلشىسى قازنەتتە قىزۋ تالقىلانعان قاۋەسەتتەرگە شولۋ جاسادى.

ارمان مەن اشا اجىراسىپ كەتتى

2020-جىلى جەلىدە جۇلدىزدى جۇپ ارمان قوڭىربايەۆ پەن اشا ماتاي اجىراسىپ كەتتى دەگەن سوزدەر تارادى. مۇنداي قاۋەسەتتىڭ تاراۋى دا بەكەر ەمەس ەدى: ارمان مەن اشا جەلىدەگى پاراقشالارىندا ءبىر-ءبىرىن وقىماي كەتسە، 8- ناۋرىزدا ارمان اناسى مەن اپكەسىن عانا پاراقشاسىندا قۇتتىقتاعان ەدى. ودان بولەك، ارمان مەن اشا پاراقشالارىندا بىرگە تۇسكەن سۋرەتتەرىن دە سالماي كەتتى. سوندىقتان انشىلەردىڭ وقىرماندارى ولار اجىراسىپ كەتتى دەگەن بولجام جاساعان.

ارتىنشا، اشا ماتاي ورتاق سۋرەتتەرىن سالسا دا اجىراسىپ كەتكەن دەگەن قاۋەسەتتەر ايتىلدى. ال ارمان قوڭىربايەۆ جۇبايىمەن تۇسكەن ورتاق سۋرەتىن سوڭعى رەت پاراقشاسىنا 2019-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا سالعان.

الايدا جاقىندا اشا پاراقشادا جازبا جاريالاپ، بۇل ماسەلەگە نۇكتە قويعان سەكىلدى.

«ءبىزدىڭ وتباسىمىزعا - 7 جىل!» - دەپ جازدى اشا.

ماقپال يسابەكوۆانىڭ ەكى بالاسى بار

ءانشى ماقپال يسابەكوۆانىڭ وقىرمانى «ءسىز ءبىر سۇحباتىڭىزدا ەكى ۇلىم بار دەپ ەدىڭىز. ولار قايدا» دەپ سۇرادى. تاعى ءبىر وقىرمانى ءانشىنىڭ ەگىز ۇلى بارىن ايتقان. ال باسقا وقىرمانىنىڭ سوزىنشە، ماقپالدىڭ «ورىستىڭ ەكى انشىسىنەن ۇلدارى بار».

«دوستار، بولدى، كۇلىپ بولساق، مۇنداي وسەك اڭگىمەلەردى دوعارايىق، ۇستىنەن قوسپالاماي»، - دەدى ءانشى.

ماقپالدىڭ سوزىنشە، ول راسىندا سۇحباتتارىنىڭ بىرىندە ەكى بالاسى بارىن ايتقان. ءبىراق بۇل «ءوزىڭ تۋرالى قانداي وسەك ەستىدىڭ» دەگەن سۇراققا جاۋابى بولعان ەكەن. ال راسىندا، ماقپالدىڭ تۇرمىسقا شىققانعا دەيىن بالاسى بولماعان.

ءانشى 2021-جىلى مامىردا تۇرمىسقا شىققان بولاتىن. بۇگىندە ول كۇيەۋىمەن ۇل تاربيەلەپ وتىر.

ەركە مەن قايرات نۇرتاس بىرگە مە؟

جەلىدە قىزۋ تالقىلاناتىن تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى - جۇلدىزدى جۇپتاردىڭ اجىراسۋى. سونىڭ ءبىرى قايرات نۇرتاس پەن جارى جۇلدىز ابدۋكاريموۆانىڭ تاعدىرى. الەۋمەتتىك جەلىدە جۇلدىزدى جۇپ اجىراسىپ كەتتى دەگەن سوزدەر تاراعان بولاتىن. وقىرمانداردىڭ بۇلاي ويلاۋىنا ءبىر سەبەپ - قايرات پەن جۇلدىزدىڭ ءبىر-ءبىرىن الەۋمەتتىك جەلىدە وقىماي كەتۋى. ودان بولەك، وتباسىلىق وتىرىستاردا جۇلدىز كورىنبەگەن.

ارتىنشا، ءانشىنىڭ وقىرماندارى قايرات نۇرتاس ەركە ەسماحانمەن قوسىلدى دەگەن اقپارات تارادى. جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ بۇلاي ويلاۋىنا ەركەنىڭ مالديۆ ارالدارىنا قايرات نۇرتاسقا تۋعان كۇنىنە توسىن سىي رەتىندە قۇتتىقتاپ بارۋى سەبەپ بولعان.

الايدا پروديۋسەر گۇلزيرا ايداربەكوۆا دا، ەركە ەسماحان دا بۇل اقپاراتتى جوققا شىعاردى.

«ەركە جايلى لاقاپ سوزدەردى توقتاتساڭىزدار ەكەن، قايرات ەكەۋىنىڭ اراسىندا تۇك تە جوق، ادال دوستىعى بولماسا. تىپتەن قايراتتىڭ باسقادا ويى دا جوق»، - دەدى پروديۋسەر جەلىدە.

ەركە ەسماحان دا «قايراتتىڭ وتباسىن بۇزباڭىز» دەپ وقىرماندارىنا ءۇن قاتتى.

«اينالايىندار-اۋ! قايرات پەن جۇلدىزدىڭ جانۇياسىندا شارۋام جوق! ەكەۋى دە باقىتتى بولسىن، بالا-شاعاسىنىڭ قىزىعىن كورسىن! جۇلدىزدىڭ تۋعان كۇنى قۇتتى بولسىن! ال بولىپ جاتقان سىناقتارعا مەنىڭ ەش قاتىسىم جوق ەكەنىنە كۋا ءبىر اللا! كۋا - نۇرتاس اۋلەتى، جۇلدىز جانە قايرات! ال كەيبىر وسەك قۋعاندار وزدەرىڭىزدىڭ لاس، پاسىق ويلارىڭىزدى ماعان تىقپاڭىزدار. نە دەسەڭىزدەر دە مەن ودان جامان بولىپ كەتپەيمىن، سىزدەردىڭ ءار ايتىلعان سوزدەرىڭىز وزدەرىڭىزگە اينالىپ كەلەدى. ءبىراق مەن بارلىعىڭىزدى كەشىردىم، جاقسى كورەم! اللا سانا مەن سابىر بەرسىن! ءبىلىپ جۇرىڭىزدەر، قايراتپەن دوس، ارىپتەس، سىرلاس، باۋىرمىز! گۇلزيرا اپكەمەن پودرۋجكامىز! ال قۋانىشتارىنان قالماي، سۋرەتكە تۇسسەم ءوز قالاۋىم، سىيلاستىعىم! ادام كۇنى اداممەن دەگەن ءسوزدى ۇمىتپايىق! قايراتتان باسقا جىگىت تابىڭىزدار ەندى ماعان!» - دەپ جازدى انشى.

ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا دا اجىراسىپ كەتتى

وقىرماندارى «اجىراستىرىپ جىبەرگەن» تاعى ءبىر ءانشى - ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا. جەلىدە وسىنداي اڭگىمە تاراعاننان كەيىن ءانشىنىڭ ءوزى «ريەۆيۋ» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا وقىرماندارىنىڭ كۇدىگىن ودان ارى ەسەلەپ جىبەردى.

«مەن جولداسىما قاتىستى ەشقانداي سۇراققا جاۋاپ بەرمەي-اق قويايىنشى. پىكىر بىلدىرمەيمىن. كورەرمەندەر تۇسىنەدى دەپ ويلايمىن»، - دەگەن ەدى ءسادۋاقاسوۆا.


ارتىنشا، Instagram جەلىسىندەگى پاراقشاسىنا تەك ءوزىن، نە بالاسىمەن تۇسكەن سۋرەتتەرىن عانا جاريالايتىن بولدى.

«جولداسىڭ قايدا؟»، «شىنىمەن، اجىراسىپ كەتكەن سياقتى»، «نەگە ءوزىڭ عانا دەمالىپ ءجۇرسىڭ»، - دەپ سۇرادى وقىرماندار.

ديماش قۇدايبەرگەن قىرعىز با؟

YouTube-تە «ديماش قىرعىز با؟» دەگەن ۆيدەو تاراپ كەتكەن بولاتىن. ۆيدەودا ءانشى «قازاقتاردا رۋ دەگەن تۇسىنىك بار. مەنىڭ رۋىم - قىرعىز» دەيدى.


ال قازاق حالقىندا قىرعىز رۋى بارىن بىلمەگەن ادامدار ءانشى راسىندا قىرعىز ەكەن دەپ ويلاپ قالعان.

ارتىنشا، ءانشىنىڭ اكەسى قانات ايتبايەۆ تا بۇل اقپاراتتى جوققا شىعارعان ەدى.

مەيرامبەك بەسبايەۆتىڭ «قاتەرلى دەرتى»

بىلتىر جەلىدە ءانشى مەيرامبەك بەسبايەۆ قاتەرلى دەرتكە شالدىعىپ، جانساقتاۋ بولىمىنەن ءبىر-اق شىققانى تۋرالى حابار تارادى. ال شىن مانىندە، كوروناۆيرۋس جۇقتىرىپ، قىسىمى كوتەرىلىپ، جانساقتاۋ بولىمىنە تۇسكەن بولاتىن.

بۇل تۋرالى ءانشىنىڭ ارىپتەسى ساكەن مايعازيەۆ حابارلاعان ەدى.

ديماش قۇدايبەرگەن قىرعىز با؟

ودان بولەك، مۇنداي قاۋەسەتتىڭ تاراۋىنا ءانشىنىڭ زوب اۋرۋىنان ەمدەلىپ جۇرگەنى سەبەپ بولۋى دا مۇمكىن. «ەرەجەسىز اڭگىمە» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا دەنساۋلىعىن تەكسەرتۋ ءۇشىن جىلىنا ەكى رەت شەتەلدىك دارىگەرلەردىڭ كومەگىنە جۇگىنۋگە ءماجبۇر ەكەنىن ايتقان بولاتىن.

تاعى ءبىر اجىراسىپ كەتكەن ءانشى

«تورەعالي اجىراستى، سۇمدىق». بۇل ينتەرنەتتە تاراعان كەزەكتى «وسەك». تورەعالي تورەالىنىڭ ءوزى دە وسى سۋرەتتى ءبولىسىپ، رەاكسياسىن بىلدىرگەن ەدى.

«سۇمدىق...»، - دەپ جازدى ءانشى.

شىن مانىندە، ءانشى جارى تولقىنمەن اجىراسپاعان. بۇگىندە ولار ءۇش قىز، ەكى ۇل تاربيەلەپ وتىر.


جاڭالىقتار