وسكەمەن تۇرعىندارىن كوشەدە اتىلعان قارۋ- جاراق داۋىسى شوشىتتى
22 قىركۇيەك 19:07

وسكەمەن تۇرعىندارىن كوشەدە اتىلعان قارۋ- جاراق داۋىسى شوشىتتى

وسكەمەن. قازاقپارات - وسكەمەن قالاسىنىڭ تۇرعىندارىن اباي داڭعىلىندا اتىلعان قارۋ- جاراق داۋىسى شوشىتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇگىن تاڭەرتەڭ وسكەمەندەگى اباي داڭعىلىندا اتىلعان قارۋ- جاراق داۋىسى تۇرعىنداردى شوشىتقان. تەك قارۋدىڭ ەمەس، جارىلعان بومبانىڭ دا داۋىسى شىقتى.

بەلگىلى بولعانداي، سول ۋاقىتتا اتالعان داڭعىلدا ورنالاسقان اسكەري بولىمدە وقۋ- جاتتىعۋ وتكىزىلگەن.

«بۇگىن ساعات 11.00 دە وسكەمەن قالاسىندا ق ر ۇ ۇ «شىعىس» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنا قاراستى 5518 جانە 3477 اسكەري بولىمدەرىنىڭ اسكەري قالاشىعىنا جاسالعان شابۋىلعا تويتارىس بەرۋ بويىنشا ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى، ت ج د جانە قالالىق جەدەل كومەك كورسەتۋ اۋرۋحاناسىمەن بىرەسكەن تاكتيكالىق وقۋ- جاتتىعۋ ءوتتى. سونىڭ بارىسىندا بوس وقتالعان قارۋلار مەن يميتاتسيالىق جارىلعىش زاتتار قولدانىلدى»، - دەپ ءتۇسىندىردى ۇلتتىق ۇلان «شىعىس» وڭىرلىك قولباسشىلىعى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ باستىعى باعدات امانگەلدى.


جاڭالىقتار