گەوساياسي جاعداي ساعاتتارىمىزدى سالىستىرۋ قاجەتتىگىن مەڭزەپ تۇر – ق ر پرەزيدەنتى
19 تامىز 19:47

گەوساياسي جاعداي ساعاتتارىمىزدى سالىستىرۋ قاجەتتىگىن مەڭزەپ تۇر – ق ر پرەزيدەنتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ىنتىماقتىڭ بولاشاعى تۋرالى پەسسيمستىك بولجامدار ايتۋعا ەشقانداي نەگىز جوق.

ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەيدىڭ سوچي قالاسىنداعى ساپارى اياسىندا وتكەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋدە وسىنداي پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«گەوساياسي احۋالدىڭ ەرەكشەلىگى ساعاتتارىمىزدى سالىستىرىپ، تەكسەرۋدى قاجەت ەكەنىن مەڭزەيدى. بالكىم ۇكىمەتتەرگە قوسىمشا تاپسىرما بەرۋ كەرەك بولاتىن شىعار. ولار ءبىر-بىرىمەن تابىستى جۇمىس ىستەپ، ءوزارا ارەكەت ەتىپ جاتىر. سوندا دا ءومىر شەشىمىن تابۋدى قاجەت ەتەتىن جاڭا مىندەتتەر قويىپ وتىر. جالپى اراداعى سەرىكتەستىكتىڭ دامۋىنا قاناعاتتانۋعا بارلىق نەگىز بار. بۇل تۇرعىدا سىزبەن كەلىسەمىن. ءبىزدى الەمدەگى ەڭ ۇزىن قۇرلىقتىق تولىق شەگەندەلگەن شەكارا بىرىكتىرىپ تۇر. سوندىقتان، ارينە، بولاشاعىمىزعا قاتىستى پەسسيميستىك بولجام ايتۋعا ەشقانداي نەگىز جوق»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

پرەزيدەنت، سونداي-اق ەكى اراداعى جان-جاقتى ىنتىماقتى دامىتۋعا مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى رەتىندە بۇكىل سالاداعى كوپجاقتى ارىپتەستىگىمىزگە قوسىمشا سەرپىن بەرۋگە ىنتالىمىن»، - دەدى قازاقستان باسشىسى.

ايتا كەتەيىك، بۇگىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ جۇمىس ساپارىمەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ سوچي قالاسىنا بارعان.

جاڭالىقتار