ۇكىمەت وتىن بويىنشا احۋالدى تۇراقتاندىرۋ شارالارىن قابىلداپ جاتىر - ءاليحان سمايىلوۆ
19 تامىز 20:54

ۇكىمەت وتىن بويىنشا احۋالدى تۇراقتاندىرۋ شارالارىن قابىلداپ جاتىر - ءاليحان سمايىلوۆ

پاۆلودار. قازاقپارات – ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ءاليحان سمايىلوۆ پاۆلودار وبلىسىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا تاياۋدا جوسپارلى جوندەۋدەن شىققان پاۆلودار مۇناي-حيميا زاۋىتىنا باردى.

بۇل تۋرالى قازاقپارات ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

كاسىپورىن ديرەكتورى قۋانىش ءبيشىموۆ 8-27- شىلدە ارالىعىندا جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەنىنە قاراماستان، زاۋىتتىڭ 7 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ديزەل وتىنىن، بەنزيندى جانە باسقا دا ءونىم تۇرلەرىن شىعارۋ بويىنشا كورسەتكىشتەردى اسىرا ورىنداعانىن حابارلادى. ۇكىمەت باسشىسى مۇنىڭ كۇزگى دالا جۇمىستارى قارساڭىندا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«كاسىپورىننىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋى، جانار-جاعارماي ماتەريالدارىنىڭ بارلىق جوسپارلانعان كولەمى ءوندىرىلىپ، نارىققا ۋاقىتىلى جەتكىزىلۋى وتە ماڭىزدى»، - دەدى ءاليحان سمايىلوۆ.

پرەمەر-مينيستر قازىرگى ۋاقىتتا ۇكىمەتتىڭ ىشكى نارىقتاعى جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ بويىنشا شارالار قابىلداپ جاتقانىن ايتتى. سەبەبى، ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ديزەل وتىنى مەن بەنزين كورشى ەلدەرگە شىعارىلعان جاعدايلار بار.

«جانار-جاعارماي ماتەريالدارى بويىنشا تاۋەكەلدەردى بارىنشا ازايتۋ ماقساتىندا ءبىز قازىر ىشكى تۇتىنۋشىلار ءۇشىن باعالاردى ۇستاپ تۇرۋ جانە سىرتقى تۇتىنۋشىلارعا ارناپ باعالاردى تۇزەتۋگە باعىتتالعان شەشىمدەردى ازىرلەپ جاتىرمىز. باعالار كورشى ەلدەردىڭ نارىقتارىنا ساي كەلۋى ءتيىس. بۇل ءبىزدىڭ ازاماتتار مەن بيزنەستى جانار-جاعارماي ماتەريالدارىمەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى ءاليحان سمايىلوۆ.

سونداي-اق پ م ح ز باسشىلىعى كاسىپورىنعا كەلىپ تۇسەتىن مۇنايدىڭ ساپاسى جانە جابدىقتى ساتىپ الۋ كەزىندە ەركىندىكتى بارىنشا قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىن كوتەردى. ۇكىمەت باسشىسى ءتيىستى شەشىمدەر قابىلداۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك ورگاندارعا اتالعان ماسەلەلەردى پىسىقتاۋدى تاپسىردى.

جاڭالىقتار