قازاقستاندا قانشا قالا، اۋىل بار
19 تامىز 19:34

قازاقستاندا قانشا قالا، اۋىل بار

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ەلىمىزدەگى قالا جانە اۋىلدار سانى بويىنشا مالىمەت ۇسىندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ەلىمىزدە جاڭادان 3 ءوڭىر قۇرىلعاننان كەيىن اكىمشىلىك- اۋماقتىق بىرلىكتەر سانى دا وزگەردى.

1-شىلدەدەگى مالىمەت بويىنشا قازاقستاندا:

- 186 اۋدان؛

- 89 قالا (38 وبلىستىق ماڭىزى بار (50 مىڭنان استام تۇرعىن)، 48 اۋداندىق ماڭىزى بار (كەمىندە 10 مىڭ تۇرعىن)، 3 رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار (نۇر- سۇلتان، الماتى، شىمكەنت)؛

- 29 كەنت؛

- 6293 اۋىل بار.

جاڭادان قۇرىلعان جانە قايتا ۇيىمداستىرىلعان وڭىرلەر بويىنشا:

اباي وبلىسى / شىعىس قازاقستان وبلىسى:

- اۋدان سانى - 8 / 9؛

- قالا سانى - 4 / 6؛

- اۋىل سانى - 327 / 356.

ۇلىتاۋ وبلىسى / قاراعاندى وبلىسى:

- اۋدان سانى - 2 / 9

- قالا سانى - 3 / 8

- اۋىل سانى - 72 / 349

جەتىسۋ وبلىسى / الماتى وبلىسى:

- اۋدان سانى - 8 / 9؛

- قالا سانى - 6 / 4؛

- اۋىل سانى - 352 / 380.

جاڭالىقتار