ب ۇ ۇ باس حاتشىسى ۋكرايناعا باردى
18 تامىز 18:55

ب ۇ ۇ باس حاتشىسى ۋكرايناعا باردى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش لۆوۆ قالاسىنا باردى، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

بۇل تۋرالى ۇيىمنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى.

ۋكراينادا اسكەري شيەلەنىس باستالعالى بەرى بۇل باس حاتشىنىڭ ەكىنشى ساپارى.

لۆوۆ قالاسىندا ول ۋكراينا باسشىسى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن جانە تۇرىك پرەزيدەنتى رەدجەپ ەردوعانمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزبەك.

بۇدان كەيىن انتونيۋ گۋتەرريش چەرنومور باستاماسى اياسىندا جاسالعان استىق كەلىسىمىن ىسكە اسىراتىن ۋكراينالىق پورتتىڭ بىرىنە بارادى.

سونىمەن قاتار باس حاتشى ىستامبۋلعا توقتاپ، بىرلەسكەن ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىسىن كورىپ قايتادى.

ەسكە سالا كەتەيىك، ورتالىق شىلدەنىڭ سوڭىندا استىق جانە تىڭايتقىشتىڭ الەمدىك ەكسپورتىنا سەپتەسۋ ماقساتىندا قۇرىلعان.

جاڭالىقتار