ءجانناتتاعى حور قىزدارى: ق م د ب سمانوۆتىڭ ءوز قاتەلىگىن كەزىندە مويىنداعانىن ايتتى
18 تامىز 16:43

ءجانناتتاعى حور قىزدارى: ق م د ب سمانوۆتىڭ ءوز قاتەلىگىن كەزىندە مويىنداعانىن ايتتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ابدۋلاحاد سمانوۆ بۇل ۋاعىزدى ستۋدەنت كەزىندە، ناقتىراق ايتقاندا 2017-جىلدىڭ 22- ماۋسىمىندا ايتقان.

ءبىر جىلدان سوڭ قاتەلىگىن مويىنداپ، قوعامدا تۇسىنبەۋشىلىك تۋدىرعانى ءۇشىن جاماعاتتان، جالپى تىڭداۋشىلاردان كەشىرىم سۇرادى. ق م د ب اقپارات ءبولىمىنىڭ حابارلاماسى الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«سمانوۆ ابدۋلاحاد ءابدىساتتارۇلىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى «ءجانناتتاعى حور قىزدارى» تۋرالى ۋاعىزىنا بايلانىستى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى مالىمدەيدى:

ابدۋلاحاد ءابدىساتتارۇلى بۇل ۋاعىزدى ستۋدەنت كەزىندە، ناقتىراق ايتقاندا 2017-جىلدىڭ 22- ماۋسىمىندا ايتقان. 2018-جىلى شىلدە ايىندا قاتەلىگىن مويىنداپ، نەگىزى جوق «حاديستى» ايتىپ، قوعامدا تۇسىنبەۋشىلىك تۋدىرعانى ءۇشىن جاماعاتتان، جالپى تىڭداۋشىلاردان كەشىرىم سۇرادى.

بۇگىندە ا. سمانوۆ ق م د ب جانىنداعى «تالابا» ستۋدەنتتەر قاۋىمداستىعىنىڭ ساۋد ارابيا كورولدىگى بويىنشا وكىلى. ونى تاعايىنداۋداعى ماقسات - شەتەلدە ءدىني ءبىلىم الىپ جاتقان ستۋدەنتتەردى دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمداردىڭ يدەولوگياسىنان ساقتاندىرۋ، جاستار اراسىندا ق م د ب مەن مەملەكەت ۇستانىمدارى تۋرالى ءتيىستى تۇسىندىرمە جۇمىستارىن جۇرگىزۋ. ءدىني باسقارما وكىلى وسى باعىتتا جۇمىس ىستەيدى. ابدۋلاحاد سمانوۆتىڭ ءدىني سەنىمى ق م د ب ۇستانىمىنا قايشى كەلمەيتىنىن مالىمدەيمىز، - دەلىنگەن اقپاراتتىق حابارلامادا.

جاڭالىقتار