اسحات ايماعامبەتوۆ دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىنا قاتىسى جايتقا تۇسىنىكتەمە بەردى
17 تامىز 17:47

اسحات ايماعامبەتوۆ دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىنا قاتىسى جايتقا تۇسىنىكتەمە بەردى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر وقۋ- اعارتۋ ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ دەنە شىنىقتىرۋ ساباعى مۇعالىمدەرىنە قاتىستى تۋىنداعان جايتقا بايلانىستى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىنىڭ مۇعالىمدەرىنە قاتىستى ماسەلە كوتەرىلىپ ءجۇر. ەدىگى ۋاقىتتا بالالار دەنە تاربيەسى ساباعىنا از باراتىن سياقتى كورسەتەدى. زاڭعا سايكەس، بارلىق سىنىپتا ءبىر اپتانىڭ ىشىندە ءۇش دەنە شىنىقتىرۋ ساباعى وتكىزىلەدى. اپتاسىنا ءۇش ساعات وزگەرمەيدى»، - دەگەن ەدى مينيستر كەشە ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە بەرگەن سۇحباتىندا.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇگىندە ەلىمىزدە دەنە شىنىقتىرۋ ساباعى بويىنشا 500 مىڭنان استام ساعات بار. ال ءپان مۇعالىمدەرىنىڭ سانى شامامەن 30 پەداگوگتى قۇرايدى.

«وسى ۋاقىتقا دەيىن دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىنىڭ مۇعالىمدەرى 1,7-2 ستاۆكامەن جۇمىس ىستەپ كەلدى. ءبىر سىنىپقا ەكى ءمۇعالىم بولمايتىندىعىن ەسكەرسەك، وندا ءبىر پەداگوگتىڭ ورتاشا جۇكتەمەسى 1,2 ستاۆكانى قۇرايدى. وقۋ باعدارلاماسىنا كوز سالعان كەزدە بارلىعى تيىمدىلىگى، عىلىمي نەگىزدىلىگى تۇرعىسىنان ەمەس «ساعات كوپ بولسا، جۇكتەمەم دە مول بولادى» دەپ قارايدى. كەيبىر ارىپتەستەرىمنىڭ 1, ءتىپتى 1,5 ەمەس 2 ستاۆكاعا جۇمىس ىستەۋدى قالايتىندىعىن تۇسىنەمىن»، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.

ءمينيستردىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەلىمىزدەگى مەكتەپتەردىڭ باسىم بولىگىندە سپورت زالداردا دەنە شىنىقتىرۋ ساباعى ەكى- ءۇش سىنىپقا ءبىر مەزگىلدە وتەدى.

«ءار سىنىپقا ءبىر مۇعالىمنەن بولادى. ەگەر ءار سىنىپتى ەكى ءبولىپ، بۇگىندە ارىپتەستەرىمىز تالاپ ەتىپ وتىرعانىنداي ەكى پەداگوگتەن بەرەتىن بولساق، وندا ءبىر سپورت زالدا، ءبىر ساباق كەزىندە 6 ۇستازعا جۇمىس ىستەۋگە تۋرا كەلەدى»، - دەدى ول.

سونىمەن قاتار اسحات ايماعامبەتوۆ اپتاسىنا ءۇش رەت وتەتىن دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىنىڭ ءبىرى قىسقارتىلاتىندىعىنا قاتىستى جاۋاپ بەردى.

«بالالار اپتاسىنا ءۇش ەمەس ەكى دەنە شىنىقتىرۋ ساباعىن وتەدى دەپ ءجۇر. بۇرىنعىداي اپتاسىنا ءۇش ساباق قالا بەرەتىندىگىن رەسمي تۇردە مالىمدەيمىن. بۇل جەردە ەشقانداي وزگەرىس جوق. ءبىز ءۇشىن بالالاردىڭ بۇرىنعىداي اپتاسىنا ءۇش رەت مىندەتتى تۇردە دەنە شىنىقتىرۋمەن اينالىسقانى ماڭىزدى»، - دەدى مينيستر.

جاڭالىقتار