بيىلعى استىق ءتۇسىمى قانداي بولادى
17 تامىز 18:18

بيىلعى استىق ءتۇسىمى قانداي بولادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازگيدرومەت بيداي مەن كۇنباعىستىڭ ونىمدىلىگىنە بولجام جاسادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ەسەپتىك دەرەكتەرگە سايكەس جانە قالىپتاسقان جانە كۇتىلەتىن اگرومەتەورولوگيالىق جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا جازدىق بيدايدىڭ ونىمدىلىگى 2022 -جىلى كوبىنەسە ورتاشا كوپ جىلدىق مانگە جۋىق. ال باتىس قازاقستان جانە اقتوبە وبلىستارىنىڭ باسىم بولىگىندە ورتاشا كوپ جىلدىق ماننەن جوعارى بولادى دەپ كۇتىلۋدە.

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ جامبىل، قىزىلجار جانە اققايىڭ اۋداندارىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ قامىستى اۋدانىندا، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ كاتونقاراعاي جانە التاي اۋداندارىندا بيدايدىڭ ونىمدىلىگى نورمادان جوعارى بولىپ بولجانادى.

قوستاناي جانە پاۆلودار وبلىستارىندا كۇنباعىستىڭ ونىمدىلىگە 2022 -جىلى ورتاشا كوپ جىلدىق مانگە جۋىق، ال شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ورتاشا كوپ جىلدىق ماننەن جوعارى بولماق.

جاڭالىقتار