داۋرەن ابايەۆ ادەبيەت سالاسىنداعى جاڭا جوبالار تۋرالى ايتتى
16 تامىز 22:12

داۋرەن ابايەۆ ادەبيەت سالاسىنداعى جاڭا جوبالار تۋرالى ايتتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - 2023-جىلدان باستاپ قازاقستاندىق جاس جازۋشىلار مەن اقىندار ءۇشىن ارنايى پرەزيدەنتتىك ادەبي سىيلىق تاعايىندالادى.

بۇل تۋرالى پاۆلودار وبلىسىندا حالىقپەن كەزدەسۋ بارىسىندا مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى داۋرەن ابايەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ەندى 18 جاستان 29 جاسقا دەيىنگى اۆتورلار جوعارى ماراپاتقا يە بولا الادى.

سونداي-اق مينيستر جاس ادەبيەتشىلەردى قولداۋ بويىنشا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان باسقا دا جوبالار تۋرالى ايتىپ بەردى.

«ءبىز «جاڭا قازاق ادەبيەتى» اتتى جاڭا جوبانى قولعا الدىق. ونىڭ اياسىندا دارىندى جاس اۆتورلاردىڭ كىتاپتارى 3 مىڭ دانا تارالىممەن باسىپ شىعارىلادى. بۇل جۇمىس جاس ۇرپاقتىڭ جاڭاشا ويلاۋ جۇيەسىن دامىتۋعا كومەكتەسەدى، ولاردىڭ شىعارماشىلىق كوڭىل-كۇيى مەن يننوۆاتسيالىق يدەيالارىن قولدايدى. سونىمەن قاتار قازىر جالپى جۇلدە قورى 35 ميلليون تەڭگەنى قۇرايتىن «ايبوز» تۇڭعىش ۇلتتىق ادەبي سىيلىعىنا وتىنىمدەر قابىلداۋ ءجۇرىپ جاتىر. وسىلايشا ءبىز ادەبيەتىمىزگە جاڭا تۋىندىلاردىڭ قوسىلۋىنا ىقپال ەتىپ، قالاماگەرلەر مەن باسپاگەرلەردى قولداۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرىن قالىپتاستىرامىز»، - دەدى داۋرەن ابايەۆ.

جاڭالىقتار