مەملەكەت باسشىسى ەسەپ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسىنا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى
16 تامىز 20:55

مەملەكەت باسشىسى ەسەپ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسىنا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەسەپ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناتاليا گودۋنوۆانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

قاسىم-جومارت توقايەۆقا اۋديتتىڭ جوعارى ورگانىنىڭ بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتاعى قىزمەتىنىڭ نەگىزگى قورىتىندىلارى، سونداي-اق مەملەكەت باسشىسى بەرگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋى بارىسى جونىندە باياندالدى.

پرەزيدەنتكە ۇسىنىلعان اقپاراتقا سايكەس ەسەپتىك كەزەڭدە 1,3 تريلليون تەڭگە كولەمىندەگى بيۋجەت قاراجاتىن قامتيتىن 77 نىساندا 14 اۋديتورلىق ءىس-شارا وتكىزىلدى.

ودان بولەك ناتاليا گودۋنوۆا قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەسەپ كوميتەتىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا رەتىندە قايتا قۇرۋ بويىنشا ازىرلەنگەن تاسىلدەر جونىندە اقپارات بەردى.

كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى ەسەپ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسىنا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.

جاڭالىقتار