قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋدىڭ ۇشتەن ءبىرى عانا تابىلدى - باس پروكۋراتۋرا
16 تامىز 19:11

قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋدىڭ ۇشتەن ءبىرى عانا تابىلدى - باس پروكۋراتۋرا

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋدىڭ ۇشتەن ءبىرى عانا تابىلدى، قالعانى قىلمىسكەرلەردىڭ قولىندا.

بۇل تۋرالى ق ر باس پروكۋراتۋراسى 1-قىزمەت باستىعىنىڭ ورىنباسارى ەلدوس قيلىمجانوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى عيماراتتارىنا شابۋىلداۋ ناتيجەسىندە 1259 تابەلدىك قارۋ ۇرلاندى، ونىڭ ىشىندە اۆتوماتتار، تاپانشالار مەن گراناتومەتتار بولدى. اتاپ ايتقاندا، الماتى وبلىسىندا پوليتسيا دەپارتامەنتى عيماراتىنان 53 اۆتومات، 367 تاپانشا، 1 گراناتومەت، سونداي-اق 23 مىڭنان استام پاترون ۇرلاندى. جامبىل وبلىسىندا 200 اۆتومات، 148 تاپانشا، 11 گراناتومەت، ءبىر پۋلەمەت جانە 40 مىڭعا جۋىق پاترون قولدى بولدى»، - دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگ بارىسىندا.

باس پروكۋراتۋرا وكىلىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، رەزيدەنتسيادا قيراتۋلاردان كەيىن 130 دانا قارۋ مەن وق-دارىلەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى انىقتالدى. ونىڭ ىشىندە 80 گراناتا، 17 تاپانشا، 11 اۆتومات، 21 گراناتومەت جانە سنايپەر مىلتىعى بار.

«بارلىق بۇل فاكتىلەر بويىنشا تەرگەپ-تەكسەرۋلەر جۇرگىلىپ جاتىر. قارۋ-جاراق قويمالارى تابىلىپ، ولارعا قاتىسى بار ادامدار انىقتالۋدا. قازىرگى ۋاقىتتا 481 بىرلىك قارۋ تابىلدى. بۇل بارلىق ۇرلانعان قارۋدىڭ ۇشتەن ءبىرى. قالعانى قىلمىسكەرلەردىڭ قولىندا»، - دەدى ەلدوس قيلىمجانوۆ.

جاڭالىقتار