كولىگىن تۇراققا قويىپ جاتقان جۇرگىزۋشى بالانى باسىپ كەتتى
16 تامىز 14:30

كولىگىن تۇراققا قويىپ جاتقان جۇرگىزۋشى بالانى باسىپ كەتتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - بۇگىن ەلورداداعى كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ ءبىرىنىڭ اۋلاسىندا كولىك جۇرگىزۋشىسى بالانى باسىپ كەتتى. ءسابي وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Polisia.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

وقيعا بۇگىن، 16-تامىزدا ساعات 11:38-دە ە-251-كوشەسىندەگى ءۇيدىڭ اۋلاسىندا بولعان. Land Cruiser 200 اۆتوسىنىڭ 35 جاستاعى جۇرگىزۋشىسى كولىكتى تۇراققا قويۋ كەزىندە بالانى قاعىپ كەتكەن. بالا وقيعا ورنىندا قايتىس بولدى.

اتالعان فاكتىنىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.


جاڭالىقتار