ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى قانشا پايىزعا دەيىن جەدەلدەگەنى ءمالىم بولدى
16 تامىز 14:15

ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى قانشا پايىزعا دەيىن جەدەلدەگەنى ءمالىم بولدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - بيىلعى شىلدەدە جىلدىق ينفلياتسيا 15 پايىزعا دەيىن ءوستى، وعان ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ كوتەرىلۋى ەڭ كوپ ۇلەس قوستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇل تۋرالى ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اقىلجان بايماعامبەتوۆ ايتىپ بەردى.

«شىلدەدە قازاقستاندا ايلىق ينفلياتسيانىڭ ءوسۋ قارقىنى ءالى دە جوعارى دەڭگەيدە بولعانمەن، ءبىر اي بۇرىنعى 1,6 پايىزدان 1,1 پايىزعا دەيىن باياۋلادى. شىلدەدە ورتا ەسەپپەن سوڭعى 5 جىلدا ايلىق ينفلياتسيا 0,3 پايىزدى قۇرادى»، - دەدى اقىلجان بايماعامبەتوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.

ونىڭ ايتۋىنشا، باعا ءوسۋىنىڭ باياۋلاۋى جەمىس- كوكونىس ونىمدەرىنىڭ ماۋسىمدىق ارزانداۋىنىڭ اسەرىنەن بولدى. جۇرگىزىلىپ جاتقان ىنتالاندىرۋشى فيسكالدىق ساياسات اياسىندا ەكونوميكادا ساقتالىپ وتىرعان سۇرانىس، گەوساياسي شيەلەنىس پەن نارىقتارداعى تەڭگەرىمسىزدىكتەر كەزىندە ەكونوميكانىڭ سىرتقى جانە ىشكى سەكتورلارىنداعى قىسىم تۇتىنۋ باعالارىنىڭ ءوسۋىن باياۋلاتۋعا كەدەرگى بولادى.

ۇلتتىق بانكتىڭ حابارلاۋىنشا، شىلدەدە جىلدىق ينفلياتسيا 14,5 پايىزدان 15 پايىزعا دەيىن ءوستى. بۇل رەتتە ينفلياتسياعا ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ ءوسۋى ەڭ كوپ ۇلەس قوستى. مىسالى، ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى 19,2 پايىزدان 19,7 پايىزعا دەيىن، ازىق- تۇلىككە جاتپايتىن ينفلياتسيا 13,2 دان 14,2 پايىزعا دەيىن جەدەلدەگەن.

«اقىلى قىزمەتتەر ينفلياتسياسى ءبىر ايدا سالىستىرمالى تۇردە جوعارى وسكەنىنە قاراماستان، 2021 -جىلعى جوعارى بازانىڭ اسەرىنە بايلانىستى %9,2 دەڭگەيىندە وزگەرىسسىز قالدى. وسىلايشا، ەكونوميكاداعى ينفلياتسيالىق قىسىم جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر. ينفلياتسيانىڭ جانە ينفلياتسيالىق كۇتۋلەردىڭ جەدەلدەۋىن، ولاردىڭ تۇراقتىلىعىن، سۇرانىستى فيسكالدىق ىنتالاندىرۋدى جانە سىرتقى پروينفلياتسيالىق جاعدايدى ەسكەرە وتىرىپ، ۇلتتىق بانك بيىلعى 25-شىلدەدە بازالىق مولشەرلەمەنى 14 پايىزدان 14,5 پايىزعا دەيىن كوتەردى. بۇل الداعى جىلى ينفلياتسياعا بىرتىندەپ اسەر ەتەتىن بولادى»، - دەدى ا. بايماعامبەتوۆ.

جاڭالىقتار