وقۋشىلاردىڭ جازعى دەمالىسى نەگە قىسقارادى - مينيستر جاۋابى
16 تامىز 13:45

وقۋشىلاردىڭ جازعى دەمالىسى نەگە قىسقارادى - مينيستر جاۋابى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ق ر وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ كەلەسى وقۋ جىلىندا وقۋشىلاردىڭ جازعى دەمالىسى نەگە قىسقاراتىنىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«جاڭا وقۋ جىلىندا ەلىمىزدە 3,6 ميلليون بالانى قامتيتىن 7637 مەكتەپ جۇمىس ىستەيدى. كەلەسى وقۋ جىلى 1-قىرقۇيەكتە باستالىپ، 36 اپتاعا سوزىلىپ، 31-مامىردا اياقتالادى. جازدىڭ ءبىرىنشى كۇنىنەن باستاپ وقۋشىلار ءداستۇرلى دەمالىستارىنا شىعادى. سايكەسىنشە، جاز ايلارى تولىعىمەن بالالاردىڭ دەمالىس ۋاقىتى بولا بەرەدى»، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ ۇكىمەت وتىرسىندا.

ءمينيستردىڭ سوزىنە قاراعاندا، ەلىمىزدە وقۋشىلاردىڭ جازعى دەمالىسى وزگە ەلدەرمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي ۇزاق.

«جازعى دەمالىستىڭ ۇزاقتىعى ءبىلىم سالاسىنداعى كوشباسشى ەلدەرمەن سالىستىرعاندا ەڭ ۇزاق - 92 كۇن. جالپى، ءبىر وقۋ جىلىندا بالالارعا 4 رەت دەمالىس قاراستىردىق. وعان قوسا، دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرىن ەسەپتەگەندە بالالار جىل بويى بارلىعى 192 كۇن دەمالىپ، تەك 173 كۇن مەكتەپكە بارادى»، - دەدى مينيستر.


جاڭالىقتار