مەسوپوتاميا باتپاعى قۋاڭشىلىقتان جويىلىپ بارادى
15 تامىز 09:46

مەسوپوتاميا باتپاعى قۋاڭشىلىقتان جويىلىپ بارادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - يراكتىڭ وڭتۇستىگىندەگى تيگر مەن ەۆفرات وزەندەرى اراسىنداعى بىرەگەي ايماق - مەسوپوتاميا باتپاعى قۋاڭشىلىقتان جويىلىپ بارادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات euronews سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

بىرنەشە جىل قاتارىنان جاۋىن- شاشىن سيرەپ، ۇلكەن وزەندەر مەن ولاردىڭ سالالارىندا سۋ ازايىپ كەتكەن. ايدىن كولدەر كەبىرسىگەن باتپاقتىڭ ورتاسىنداعى كولشىكتەرگە اينالدى. وسىنىڭ سالدارىنان ايماقتاعى جەرگىلىكتى تۇرعىندار باسقا جاقتارعا قونىس اۋدارۋعا ءماجبۇر.


جاڭالىقتار