تەرشەڭدىك قانداي اۋرۋلاردىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن؟
11 تامىز 22:43

تەرشەڭدىك قانداي اۋرۋلاردىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن؟

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى رينا زاسلاۆسكايا تەرشەڭدىك كەيبىر اۋرۋلاردىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى «موسلەنتا».

«تەرشەڭدىك - كۇردەلى پروتسەسس. بۇل تەر بەزدەرىنىڭ جۇمىسى عانا ەمەس، وعان ادامنىڭ بۇكىل ەندوكرين جۇيەسى قاتىسادى. تەر شامادان تىس كوپ بولۋى دەنە مۇشەلەرى جۇمىسىنداعى تەڭسىزدىكتى ءبىلدىرۋى مۇمكىن»، - دەدى دارىگەر.

ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جۇيكە جۇيەسى جۇمىسى ناشار بولۋىنان دا تۋىندايدى. سونىمەن قاتار، قاتتى تەرلەۋ ايەلدەردەگى انالىق بەز بەن مەنوپاۋزانىڭ بۇزىلۋىنىڭ نەمەسە ەرلەردەگى جىنىستىق ديسفۋنكتسيانىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. دارىگەر بۇيرەك پروبلەمالارىن تاعى ءبىر سەبەپ رەتىندە اتادى. بۇل جاعدايدا تەردەن جاعىمسىز ءيىس شىعۋى مۇمكىن.

دارىگەر ادامدارعا تەرشەڭدىكتىڭ سەبەبىن ءوز بەتىنشە انىقتاۋعا تىرىسپاۋعا، ماماندارعا جۇگىنۋگە جانە قاجەت تەكسەرىستەن وتۋگە كەڭەس بەردى.

جاڭالىقتار