قور نارىعىندا دوللار ارزاندادى
11 تامىز 19:11

قور نارىعىندا دوللار ارزاندادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە قاتىستى باعامى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

كەشكى ساۋدا-ساتتىق مالىمەتىنە قاراعاندا، دوللار باعامى 0,60 تەڭگەگە تومەندەپ، 1 دوللار 477,46 تەڭگە بولدى.

ۇلتتىق بانكتىڭ 11- تامىزداعى رەسمي باعامى - 1 دوللار ءۇشىن 478,01 تەڭگە بولدى.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 477 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 481 تەڭگە.

ال، نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 475,5 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ – 479.

رەسەي رۋبلى 7,25- 7,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

جاڭالىقتار