ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اباي ولەڭدەرىن وقىدى
10 تامىز 13:29

ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اباي ولەڭدەرىن وقىدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - اباي كۇنىنە وراي قازاقستانداعى ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ۇلى ويشىلدىڭ ولەڭدەرىن وقىدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازاقستانعا كەلگەلى بەرى ءبىز دە حاكىم اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ولەڭدەرىمەن تانىسۋدى ءجون كوردىك. سونىمەن قاتار، ءۇزىندى بولسا دا كەيبىرىن جاتقا ايتقىمىز كەلەدى»، - دەدى براين ەسىمدى قىزمەتكەر ءوزىنىڭ بەينە ۇندەۋىندە.

اتاپ ايتقاندا ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى «سەنبە جۇرتقا، تۇرسا دا قانشا ماقتاپ»، «قۇلاقتان كىرىپ بويدى الار» ولەڭدەرىن وقىدى. ال دجون ەسىمدى تاعى ءبىر قىزمەتكەر «كوزىمنىڭ قاراسى» ءانىن ورىنداپ بەردى.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جاقىندا ا ق ش سەناتىنىڭ شەشىمىمەن دەنيەل ن. روزەنبليۋم امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىنە بەكىتىلدى.

اۆتور رۋسلان عابباسوۆ


سونداي-اق... وقىڭىز

جاڭالىقتار