بەيجىڭدە اباي وقۋلارى ءوتتى
10 تامىز 12:28

بەيجىڭدە اباي وقۋلارى ءوتتى

بەيجىڭ. قازاقپارات - بەيجىڭنىڭ ورتالىق «چاويان» ساياباعىنداعى «جينتاي» مۋزەيىندە اباي كۇنىن مەرەكەلەۋ اياسىندا اباي وقۋلارى ءوتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات مەنشىكتى ءتىلشىسى.

ءىس- شارا ايگىلى قىتاي ءمۇسىنشىسى يۋان سيكۋن جاساعان جانە 2014 -جىلى ناۋرىزدا قىتاي استاناسىنىڭ ورتالىعىنداعى «چاويان» ساياباعىندا ورناتىلعان اباي ەسكەرتكىشىنە گۇل قويۋ راسىمىنەن باستالدى.

اباي وقۋلارىن ق ح ر مينيسترلىكتەرى مەن ۆەدومستۆولارىنىڭ، ش ى ۇ حاتشىلىعىنىڭ وكىلدەرى، قىتايداعى ت م د ەلدەرى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ باسشىلارى، قازاقستاندىق جانە قىتايلىق ستۋدەنتتەر تىڭدادى.


شىعارماشىلىق ءىس- شارا قوناقتارى قازاق جانە قىتاي تىلدەرىندەگى اباي شىعارمالارىنىڭ جيناقتارىمەن تانىستى.

ق ر- نىڭ ق ح ر- داعى ەلشىسى شاحرات نۇرىشيەۆ ءوز سوزىندە ابايدىڭ شىعارماشىلىعى، ونىڭ قازاق فيلوسوفياسى مەن ادەبي ءتىلدى قالىپتاستىرۋداعى ءرولى تۋرالى ايتىپ بەردى.

ش. نۇرىشيەۆ 2015 -جىلدان باستاپ بەيجىڭ، شاڭحاي، داليان جانە شيان جوعارى وقۋ ورىندارىندا «قازاقستان ورتالىقتارى» مەن قازاق ءتىلى كافەدرالارى اشىلعانىن، وندا قازاق ادەبيەتى، مادەنيەتى، تاريحى جانە اباي شىعارمالارى زەرتتەلەتىنىن حابارلادى.

«جىل سايىنعى «اباي وقۋلارى» يگى داستۇرگە اينالدى. بۇل ءىس- شارا ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ەكى ەلدىڭ اراسىنداعى رۋحاني قارىم- قاتىناستاردىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ق ر- نىڭ ق ح ر- داعى ەلشىسى.

اۆتور اياۋلىم التىنبەك

جاڭالىقتار