قازاقستاندا كۇنباعىس ءدانىن سىرتقا اكەتۋگە شەكتەۋلەر ەنگىزىلۋدە
7 شىلدە 19:31

قازاقستاندا كۇنباعىس ءدانىن سىرتقا اكەتۋگە شەكتەۋلەر ەنگىزىلۋدە

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - بيىلعى 30-قىركۇيەككە دەيىن قازاقستان اۋماعىنان كۇنباعىس ءدانىن اكەتۋگە كۆوتالار ەنگىزىلۋدە.

بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«قازاقستان اۋماعىنان جەكەلەگەن تاۋارلاردى اكەتۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ م. ا. 5-شىلدەدەگى بۇيرىعىمەن كۇنباعىس داندەرىن ەل اۋماعىنان اكەتۋگە ساندىق شەكتەۋلەر (كۆوتالار) ەنگىزىلەدى. شەكتەۋلەر 2022 -جىلعى 8-شىلدەدەن باستاپ 30-قىركۇيەككە دەيىن قولدانىستا بولادى. بۇل ساندىق شەكتەۋلەر ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ەنگىزىلەدى»، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.

بۇل رەتتە بۇيرىق قولدانىسقا ەنگىزىلگەن كۇنگە دەيىن ق ر جانە ەاەو كەدەندىك زاڭناماسىنا سايكەس ەكسپورتتىڭ كەدەندىك ءراسىمى بويىنشا ورنالاستىرىلعان جانە شىعارىلعان تاۋارلار قازاقستان اۋماعىنان كەدەرگىسىز اكەتۋگە جاتادى.

جاڭالىقتار