ساۋد ارابياسى مۇنايدى جەڭىلدىكپەن ساتا باستادى
7 شىلدە 15:05

ساۋد ارابياسى مۇنايدى جەڭىلدىكپەن ساتا باستادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - رەسەي مۇنايىنىڭ ارزانداپ كەتۋىنە بايلانىستى ساۋد ارابياسى قارا التىن قۇنىن تومەندەتەدى، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

مۇنايدىڭ Arab Heavy مەن ەيرەب ميديەم دەپ اتالاتىن تۇرىنە جەڭىلدىك بار. بۇل تۋرالى بلۋمبەرگ حابارلادى. اتالعان اگەنتتىك ساراپشىلارىنىڭ پىكىرىنشە، باعانىڭ تومەندەۋى ازيا نارىعىنداعى باسەكەلەستىكتى ارتتىرادى. و پ ە ك ەلدەرى ىشىندە مۇناي باعاسىن ارزانداتۋعا ءماجبۇر بولعان جالعىز ساۋد ارابياسى عانا ەمەس. يران مەن ۆەنەسۋەلا دا وسىنداي قادامعا باردى.

www.24.kz


جاڭالىقتار