حالىقارالىق سينديكات قازاقستان ارقىلى نيدەرلاندقا ەسىرتكى جەتكىزىپ وتىرعان
7 شىلدە 13:45

حالىقارالىق سينديكات قازاقستان ارقىلى نيدەرلاندقا ەسىرتكى جەتكىزىپ وتىرعان

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءىرى حالىقارالىق ەسىرتكى سينديكاتىنىڭ زاڭسىز ارەكەتىنىڭ جولىن كەسۋگە باعىتتالعان كوپ ساتىلى حالىقارالىق وپەراتسيانى ىسكە اسىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇل قىلمىستىق توپ تاياۋ شىعىس پەن ازيا ازاماتتارىنان قۇرالعان. ەسىرتكى كونترابانداسى ارناسىنىڭ مارشرۋتى اۋعانستاننان باستاۋ الىپ، ودان ءارى قازاقستان اۋماعى ارقىلى جۇرگەن، اقىرعى باراتىن جەرى نيدەرلاند بولعان. وسى توپ ارەكەتىنىڭ اۋقىمدى گەوگرافياسىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇ ق ك نيدەرلاند كورولدىگىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بىرگە ءوزارا ءىس- قيمىل ۇيىمداستىردى. وپەراتسيانىڭ تابىستى ىسكە اسىرىلۋىنا ورتالىق ازيا وڭىرلىك ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس جونىندەگى اقپاراتتىق ۇيلەستىرۋ ورتالىعى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قارقىندى تۇردە جاردەم كورسەتۋى ىقپال ەتتى.

بىرلەسكەن جەدەل ءىس- شارالار ناتيجەسىندە حالىقارالىق ەسىرتكى سينديكاتىنىڭ باستى قاتىسۋشىلارى انىقتالدى. نيدەرلاند اۋماعىندا ەسىرتكى جەتكىزۋ بارىسىندا كۋرەر ۇستالىپ، ودان اۋعانستاندا وندىرىلگەن 30 كيلوگرام گەروين تاركىلەندى. بۇدان ءارى، امستەردام قالاسى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءتىنتۋ بارىسىندا ءىرى ەسىرتكى پلانتاتسياسىن تاپتى. ساراپشىلاردىڭ دەرەگىنشە، جەتكىزىلەتىن ەلدە الىنعان ەسىرتكى قۇرالدارىنىڭ قۇنى - 2 ميلليون ا ق ش دوللارى. انىقتالعان فاكتىلەر بويىنشا نيدەرلاند قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر.


جاڭالىقتار