ا ق ش- تا دينوزاۆر قاڭقاسى ساتىلىپ جاتىر
7 شىلدە 11:03

ا ق ش- تا دينوزاۆر قاڭقاسى ساتىلىپ جاتىر

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - نيۋ- يوركتە وسىدان 77 ميلليون جىل بۇرىن ءومىر سۇرگەن دينوزاۆردىڭ ءبىر ءتۇرى گورگوزاۆردىڭ قاڭقاسى اۋكسيونعا ساتىلىمعا قويىلادى.

اقش- تا تابىلعان جىرتقىشتىڭ بويى 3 مەتردەن اسسا، ۇزىندىعى 6 مەترگە جەتەدى. عالىمدار ونى 2018 -جىلى مونتانا شتاتىنداعى دجۋديت وزەنى ماڭىنان تاپقان. شارانى ۇيىمداستىرۋشى ەجەلگى داۋىردەگى جىرتقىش قاڭقاسى 7 ميلليون دوللارعا ساتىلادى دەپ توپشىلاپ وتىر. ءباسساۋدا شىلدەنىڭ 28-ىنە جوسپارلانعان.

كاسساندرا حاتتون، SOTHEBY'S ساۋدا ءۇيىنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى:

- بۇل گورگوزاۆردىڭ سۇيەكتەرى جاقسى ساقتالعان. ونىڭ عىلىم الەمى ءۇشىن قۇندىلىعى زور. قازىر مۇنداي دينوزاۆرلاردىڭ بىرنەشە قاڭقاسى عانا بار. ولاردىڭ ءبارى مۇراجايلاردا تۇر.

www.24.kz


جاڭالىقتار