ا ق ش ەلشىسى قازاقستاندىقتاردى ەلوردا كۇنىمەن قۇتتىقتادى
6 شىلدە 13:41

ا ق ش ەلشىسى قازاقستاندىقتاردى ەلوردا كۇنىمەن قۇتتىقتادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستانداعى ا ق ش ەلشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دجۋدي كۋو وتانداستارىمىزدى استانا كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، قالاداعى سۇيىكتى ورىندارىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ەلشى مىندەتىن اتقارۋشى دجۋدي كۋو «Happy Capital Day» دەپ قۇتتىقتاي وتىرىپ، 1 مينۋتتىق ۆيدەوروليك ۇسىنادى. وندا نۇر- سۇلتان قالاسىنىڭ بىرنەشە نىسانى كورىنىس تاپقان. اتاپ ايتقاندا، «بايتەرەك» مونۋمەنتى، «استانا بالەت» تەاترى، «كەنەسارى» ەسكەرتكىشى، ەسىل وزەنىنىڭ جاعالاۋى، مەشىت، «حانشاتىر» ويىن- ساۋىق ورتالىعى جانە «اتىراۋ كوپىرى» كورسەتىلگەن. روليك قازاقستانداعى ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاندى.جاڭالىقتار