ۆيتسە- پرەمەر ەپيدەميولوگيالىق احۋال تۋرالى ايتتى
5 شىلدە 15:05

ۆيتسە- پرەمەر ەپيدەميولوگيالىق احۋال تۋرالى ايتتى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆ ەلدەگى ەپيدەميولوگيالىق احۋال تۋرالى ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ ارنايى وتىرىسىندا وسى سۇراقتاردىڭ ءبارىن قارادىق. نەگە دەسەڭىز، قازىر دۇنيەجۇزىندە 130-دان اسا مەملەكەتتە كوروناۆيرۋستىڭ ءوسۋى بايقالۋدا. ونى وزدەرىڭىز دە كورىپ وتىرسىزدار. ونىڭ ىشىندە كوروناۆيرۋس 100 پايىز، ءتىپتى 235 پايىز ارتقان ەلدەر دە بار. سوندىقتان ءبىز ونىڭ ءبارىن ەسكەرۋگە مىندەتتىمىز. قازاقستان بولەك جاتقان ەل ەمەس، قالعان ەلدەرمەن قارىم- قاتىناستامىز. سوندىقتان ەلدى ساقتاۋىمىز كەرەك»، - دەدى ە. توعجانوۆ ۇكىمەت كۋلۋارىندا تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.

ونىڭ ايتۋىنشا، ءوڭىر «سارى» ايماققا ەنەتىن بولسا، ناقتى بىرنەشە ۇسىنىمدار بەرىلەدى. ونىڭ ىشىندە ەڭ الدىمەن ماسكا تاعۋ تالابى دا بار. «قازاقستانداعى سوڭعى ءبىر ايداعى ءوسۋدىڭ ءوزى وسىنداي شارالاردى قابىلداۋعا ءبىزدى ماجبۇرلەپ وتىر دەپ ايتسام ارتىق ەمەس. ءقازىر تەك الماتى قالاسى عانا «سارى» ايماققا ءوتتى، قالعان وڭىرلەردىڭ ءبارى «جاسىل» ايماقتا. سوندىقتان شارالاردى الدىن الا قابىلداپ جاتىرمىز. «قىزىل» ايماققا وتسەك، ونداعى تالاپتاردى دا وتە جاقسى بىلەسىزدەر. اسىرەسە ۇلكەن ءىرى شارالاردى وتكىزۋگە شەكتەۋ شارالارىن جاقسى بىلەسىزدەر، ونى پايدالانۋعا مىندەتتىمىز. ال وعان دەيىن ءوزىمىز دە ماسكادا تۇرمىز، بۇل اۋرۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن حالىققا بەرىلگەن ۇسىنىم، بۇل ۇسىنىمدى حالىق دۇرىس قابىلدايدى دەپ ويلايمىز»، - دەدى ەرالى توعجانوۆ.

اۆتور: ايجان سەرىكجان قىزى


جاڭالىقتار