ءبىر ادامنىڭ تۋعان كۇنىن ەمەس، استانا كۇنىن تويلايمىز - ەرالى توعجانوۆ
5 شىلدە 12:24

ءبىر ادامنىڭ تۋعان كۇنىن ەمەس، استانا كۇنىن تويلايمىز - ەرالى توعجانوۆ

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات – ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆ ەلوردا كۇنى مەن قالانىڭ بۇرىنعى اتاۋىن قايتارۋ ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

ۇكىمەت كۋلۋارىندا پرەمەر- مينيستر ورىنباسارىنا «استانا كۇنى مەرەكەلەرىن ءبولۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى مە؟» دەگەن سۇراق قويىلدى.

«ەش ماسەلە كوتەرىلىپ وتىرعان جوق. جىل سايىن نۇر- سۇلتان قالاسىنىڭ تۋعان كۇنىن قالاي تويلادىق، سولاي وتەدى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، بىزدە كوپتەگەن شارالار جوسپارلانعان. ولار ءىس جۇزىندە 1- شىلدەدەن باستاپ جوسپارلى تۇردە ءوتىپ كەلەدى. مىسالى دومبىرا كۇنى، قازاق بارىسى ەلوردا كۇنىنە ارنالعان ەدى. 1-8- شىلدە ارالىعىنداعى شارالاردىڭ ءبارى استانا كۇنى اياسىندا وتەدى»، - دەدى ە. توعجانوۆ تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.

سونىمەن بىرگە ە. توعجانوۆقا تۇڭعىش پرەزيدەنتتىڭ تۋعان كۇنى تۋرالى دا سۇراق قويىلدى.

«ءبىز ءبىر ادامنىڭ تۋعان كۇنىن ەمەس، استانا كۇنىن تويلايمىز»، - دەپ جاۋاپ بەردى ەرالى توعجانوۆ. ودان بولەك، «ەلوردانىڭ ەسكى اتاۋىن قايتارۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟» دەگەن سۇراققا سپيكەر «ازىرگە بۇعان ەش نەگىز كورىپ تۇرعان جوقپىن» دەپ جاۋاپ بەردى.

ايتا كەتەيىك، بيىل نۇر- سۇلتاندا استانا كۇنىنە وتشاشۋ بولمايدى.

اۆتور: ايجان سەرىكجان قىزى

جاڭالىقتار