قازاقستاندا ەنەرگەتيكا سالاسىن زەردەلەيتىن رەسمي اقپارات ارناسى ىسكە قوسىلدى
4 شىلدە 20:14

قازاقستاندا ەنەرگەتيكا سالاسىن زەردەلەيتىن رەسمي اقپارات ارناسى ىسكە قوسىلدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ «مۇناي جانە گاز اقپاراتتىق-تالداۋ ورتالىعى» ا ق قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا سالاسى بويىنشا رەسمي اقپارات ارناسىن ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ايتا كەتەيىك، «مۇناي جانە گاز اقپاراتتىق تالداۋ ورتالىعى» ا ق - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ ۆەدومستۆولىق باعىنىستى ۇيىمى جانە كومىرسۋتەگى ءوندىرۋ، اينالىمى جانە م ءو ز مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ جانە تاسىمالداۋ مونيتورينگىن جۇزەگە اسىرادى.

جاڭالىقتار