قۇربان ايت: ونلاين قۇرباندىق شالاتىندار ءۇشىن ارنايى سايت جۇمىس ىستەپ تۇر
4 شىلدە 12:03

قۇربان ايت: ونلاين قۇرباندىق شالاتىندار ءۇشىن ارنايى سايت جۇمىس ىستەپ تۇر

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا ونلاين قۇرباندىق شالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سايت ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

قازاقستان مۇسىلماندارىنىڭ ءدىني باسقارماسى qurban2022.kz سايتى ىسكە قوسىلعانىن ءمالىم ەتتى.

ايتا كەتەيىك، ونلاين قۇربان شالام دەۋشىلەر سايت ارقىلى قۇرباندىق مالىن تاڭداپ، كورسەتىلگەن رەكۆيزيتكە قاجەتتى قاراجاتتى اۋدارا الادى. قوي مەن ەشكىنى جەكە ادام، ال ءىرى قارا مەن تۇيە مالىن ءبىر نەمەسە 7 ادام بىرىگىپ شالسا بولادى. بۇدان كەيىن تولەم بارىسىندا حابارلاماعا تاپسىرىس ءنومىرى مەن قۇرباندىق شالۋشىنىڭ اتى- ءجونىن جازۋ مىندەتتى. قۇرباندىق شالىنعان سوڭ ونىڭ فوتو جانە بەينەەسەبى تاپسىرىس بەرۋشى كورسەتكەن WhatsApp نومىرگە جىبەرىلەدى.

جاڭالىقتار