قاراعاندىدا دومبىرانىڭ قۇلاعىندا وينايتىن كارىس بالا تۇرادى
4 شىلدە 09:54

قاراعاندىدا دومبىرانىڭ قۇلاعىندا وينايتىن كارىس بالا تۇرادى

قاراعاندى. قازاقپارات - ساران قالاسىنىڭ ونەر مەكتەبىندە 900-دەن استام بالا ونەردىڭ ءتۇر- ءتۇرىن مەڭگەرىپ جاتىر. ولاردىڭ اراسىندا كارىس ۇلتىنىڭ وكىلى ارتەم كيم بار.

ول قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپابى - دومبىرانىڭ قۇلاعىندا وينايدى. ارتەم كيم 7 جاسىندا دومبىرا شەرتۋدى، كۇي تارتۋدى ۇيرەنگەن. قوسىمشا ۇيىرمەلەردى تاڭداتقاندا بىردەن ونەر مەكتەبىنە بارعان. بۇل ونىڭ جان قالاۋى. سودان بەرى ۇلتتىق اسپاپپەن قازاق ونەرىن دارىپتەپ كەلەدى.

«دومبىرا تارتقاندا ءوزىمدى جەڭىل سەزىنەمىن. دالانىڭ كەڭدىگىن سەزىنەمىن. العاش وسى اسپاپتى قولىما العاندا، مەنىڭ بويىمنان دومبىرام ۇلكەن بولاتىن- دى. ساۋساقتارىم جەتپەيتىن»، - دەيدى ارتەم كيم.

ارتەمگە دومبىرا شەرتۋدى ۇيرەتكەن ۇستازى - عابيدەن ءابجاتوۆ.

«باسىندا كەلگەندە كارىس بالاسى قازاقشاعا سۋداي ەكەنىنە تاڭعالدىم. دومبىرانى سول قولىمەن ۇستادى. مەن سەن سولاقايسىڭ با دەسەم، جوق دەيدى. سودان ۇيرەتتىك. وتە ۇقىپتى. ماعان ونىڭ وسى قاسيەتى ۇنادى. سول جىلدارى ساران قالاسى بويىنشا دومبىرا تارتقان جالعىز وزگە ۇلت وكىلى ارتەم بولاتىن»، - دەيدى دومبىرا سىنىبىنىڭ وقىتۋشىسى عابيدەن ءابجاتوۆ.

ءتۇرى بولەك بولعانىمەن جۇرەگى قازاق دەپ سوققان ونەرپاز ۇلتتىق اسپاپتىڭ ماڭىزى ەرەكشە ەكەنىن سەزىنەدى. قازىر ول ون شاقتى كۇيدى ەركىن شەرتەدى. ساحنادا تارتقان ءار شىعارمانىڭ اۆتورىن تانىپ، تاريحىنا ءمان بەرەدى.


جاڭالىقتار