قاشاعاندا گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالىپ جاتقان كومپانيا مەملەكەت مەنشىگىنە وتەدى
29 ماۋسىم 08:45

قاشاعاندا گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالىپ جاتقان كومپانيا مەملەكەت مەنشىگىنە وتەدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قاشاعاندا گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالىپ جاتقان كومپانيا مەملەكەت مەنشىگىنە وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇكىمەتتىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

«GPC Investment» ج ش س كومپانياسى رەسپۋبليكالىق مەنشىككە بەرىلەدى. ق ر ۇكىمەتى ءتيىستى قاۋلى قابىلدادى. «GPC Investment» ج ش س جارعىلىق كاپيتالىنا قاتىسۋ ۇلەستەرىنىڭ 100 پايىزىن سىيعا تارتۋ شارتى بويىنشا رەسپۋبليكالىق مەنشىككە بەرۋ تۋرالى «Tau Bereke Group»

ج ش س- نىڭ ۇسىنىسى قابىلدانسىن»، - دەلىنگەن قاۋلى ماتىنىندە.

ايتا كەتۋ كەرەك، «GPC Investment» كومپانياسى - «قاشاعان كەن ورنى شيكىزاتىنىڭ بازاسىندا قۋاتى 1,15 ميلليارد м3 گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ» جوباسىنىڭ وپەراتورى. جەكە ينۆەستوردىڭ جوبانى ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرۋدان باس تارتۋىنا بايلانىستى «GPC Investment» كومپانياسى «QazaqGaz» ۇ ك» ا ق بالانسىنا بەرىلەدى. ءوز كەزەگىندە، بۇل ىشكى نارىقتى باعاسى قولجەتىمدى تاۋارلىق جانە سۇيىتىلعان گازبەن قامتاماسىز ەتۋدى ارتتىرۋعا، سونداي- اق زاۋىت قۇرىلىسىنىڭ جوباسىن ۋاقىتىلى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

جاڭالىقتار