سوزاقتا قولا داۋىرىنەن ساقتالعان قۇندى ەسكەرتكىشتەر بار
28 مامىر 13:53

سوزاقتا قولا داۋىرىنەن ساقتالعان قۇندى ەسكەرتكىشتەر بار

تۇركىستان. قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسىنىڭ سوزاق اۋدانىندا قولا داۋىرىنەن بەرى ساقتالىپ كەلە جاتقان 3500 تاڭبالى تاس بار. تاۋ ىشىندە ورنالاسقان پەتروگليفتەر اشىق اسپان استىندا ورنالاسقان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

تاسقا باسىلعان تاريحي جادىگەرلەر سوزاق اۋدانى، اباي قىستاعىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، قاراتاۋدىڭ كەلىنشەكتاۋ جوتاسىنان باستاۋ الاتىن كىشىگىرىم ارپاوزەن بويىندا ورنالاسقان. سوندىقتان عالىمدار مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار پەتروگليفتەردى «ارپاوزەن تاڭبالى تاستارى» دەپ اتايدى.

مۇندا تاريحي سۋرەتتەر بەينەلەنگەن 3500 تاس بار. نەگىزگى سيۋجەتتەرى اڭشىلىققا، جاۋگەرشىلىك تاقىرىپقا جانە جان-جانۋارلار تىرشىلىگىنە ارنالعان. ماسەلەن، جىلقى، وگىز، تۇيە جەككەن، سوعىس، شارۋاشىلىق اربالارىنىڭ بەينەسى كەزدەسەدى.

پەتروگليفتەردى زەرتتەپ جۇرگەن عالىم باۋىرجان بايتانايەۆ ارپاوزەندەگى تاڭبالى تاستاردى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ ءۇشىن تۋريزم كلاستەرىن دامىتۋ كەرەكتىگىن ايتادى.

«كيەلى سوزاق جەرىندە ورنالاسقان ارپاوزەن تاڭبالى تاستارى نەمەسە ارپاوزەن پەتروگليفتەرى - قولا داۋىرىنەن ساقتالعان قۇندى ەسكەرتكىشتەرگە جاتادى. جارتاسقا تاڭبالانعان سۋرەتتەردى ءبىز كەيىنگى ۇرپاققا جەتكىزۋدە ۆاندالداردان قورعاۋىمىز كەرەك. ول ءۇشىن بۇل جەردە ءتۋريزمدى دامىتىپ، پەتروگليفتەردى يۋنەسكو تىزىمىنە ەنگىزۋ كەرەك»، - دەيدى ول.

ال قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، ق ر سۋرەتشىلەر وداعىنىڭ مۇشەسى قىرىم التىنبەكوۆ ارپاوزەن پەتروگليفتەرىنەن اشىق اسپان استىنداعى مۋزەي جاساۋ ارقىلى قۇندى جادىگەرلەردى قورعاۋعا بولاتىنىن ايتتى.

«بۇل پەتروگليفتەر جاقسى ساقتالعان. قۋانىشقا وراي، ەشكىم تيىسپەگەن. ولاردى بۇدان ءارى دە ساقتاپ قالۋىمىز قاجەت. سەبەبى بۇل ءار عاسىردان، ءار ۋاقىتتان سىر بەرەتىن ەنتسيكلوپەديا. سوندىقتان اشىق اسپان استىندا مۇراجاي جاساۋ كەرەك»، - دەيدى ول.

سونداي-اق... وقىڭىز

جاڭالىقتار