قازاقستاندا قانت تاپشىلىعى جوق
27 مامىر 20:51

قازاقستاندا قانت تاپشىلىعى جوق

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا قانت تاپشىلىعى جوق.

بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«رەسپۋبليكادا قانت قورى شامامەن 67 مىڭ توننانى قۇرايدى. قانت ءوندىرىسى ۇزدىكسىز جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. قازاقستاننىڭ تۇراقتاندىرۋ قورلارى، ساۋدا نىساندارى مەن رەسپۋبليكانىڭ قويمالارىنداعى قانت قورى شامامەن 31 مىڭ توننانى قۇرايدى. بۇدان بولەك، زاۋىتتاردا وڭدەۋگە ارنالعان 36 مىڭ توننا قۇرعاق قانت شيكىزاتى بار. قوسىمشا 16 مىڭ توننا قانت شيكىزاتى جولدا كەلە جاتىر»، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

ۆەدومستۆو اقپاراتىنا سايكەس، قانت زاۋىتتارىنداعى ءونىم ءوندىرىسى ۇزدىكسىز ءجۇرىپ جاتىر. ىشكى نارىققا قانتتى «ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق جەتكىزىپ تۇرادى.

«باعالاردى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن زاۋىتتار وڭىرلەردىڭ تۇراقتاندىرۋ قورلارىنا، ساۋدا جەلىلەرىنە جانە جەتكىزۋشىلەرگە تيەۋدى، قۇرامىندا قانت بار ونىمدەردى وندىرۋشىلەرگە ولاردىڭ وتىنىمدەرىنە سايكەس جەتكىزۋدى جۇزەگە اسىرادى. بيىل مامىر ايىندا بارلىعى 30 مىڭ توننادان استام جۇك تيەلدى، ماۋسىم ايىندا 44,8 مىڭ توننا قانت جونەلتۋ جوسپارلانىپ وتىر. اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ءونىمدى وڭىرلەرگە جەدەل جەتكىزۋ ءۇشىن مۇددەلى تاراپتارمەن بىرلەسىپ، قازاقستان اۋماعى بويىنشا تەمىر جول كولىگىمەن جۇكتەردى (اق قانت، قۇراق قانت شيكىزاتى) كەدەرگىسىز وتكىزۋ ماسەلەسىن پىسىقتاپ جاتىر»، - دەدى ق ر ا ش م- نان.

جاڭالىقتار