زاڭعار نۇرلان ۇلى ەۋروپا رەيتينگىسىندە بەس اي بويى كوش باستاپ تۇر
25 مامىر 11:26

زاڭعار نۇرلان ۇلى ەۋروپا رەيتينگىسىندە بەس اي بويى كوش باستاپ تۇر

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندىق زاڭعار نۇرلان ۇلى 14 جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا ەۋروپا رەيتينگىسىندە بەس اي بويى كوش باستاپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

قازاقستان تەننيس فەدەراتسياسى ءمالىم ەتكەندەي، Tennis Europe ۇيىمى مونتە- كارلو قالاسىندا بيىل كۇزدە وتەتىن Junior Masters جارىسىنا وراي جاڭارتىلعان رەيتينگتى جاريا ەتتى. قازاقستاندىق زاڭعار نۇرلان ۇلى 520 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىندا تۇر.

دامير جالعاسباي 42-دەن 34-ورىنعا جوعارىلادى. تاعى ءبىر قازاقستاندىق دانيەل تازابەكوۆ 44-ساتىعا جايعاستى. قىزدار اراسىندا سوفيا يساكوۆا ۇزدىك جۇزدىككە ەندى. ەۆا كورىشيەۆا 560-تان بىردەن 328-ورىنعا كوتەرىلدى.

ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ەلەنا رىباكينانىڭ رولان گارروس ەكىنشى اينالىمعا شىققانىن جازعان بولاتىنبىز. سونداي- اق قازاقستاندىق تەننيسشىلەر رولان گارروس تۋرنيرىندە العاشقى كەزدەسۋلەرىن ءساتتى وتكىزدى.

اۆتور: ەلجان ەرالى

جاڭالىقتار