ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تاعايىندالدى
23 مامىر 16:48

ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تاعايىندالدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ەرلان ەرعالي ۇلى الداجۇمانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - شەكارا قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

ەرلان الداجۇمانوۆ 1966 -جىلى شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سەمەي قالاسىندا تۋعان. ف. ە. دزەرجينسكي اتىنداعى جوعارى شەكارا كوماندالىق ۋچيليشەسىن بىتىرگەن (1987). شەكارا زاستاۆاسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى، وڭىرلىك باسقارما باستىعىنىڭ ورىنباسارى، وڭىرلىك باسقارما شەكارالىق بولىمشەلەرى قولباسشىسىنىڭ ورىنباسارى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى شەكارا قىزمەتىنىڭ باس شتابى باستىعى - ديرەكتوردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمدارىندا وفيتسەرلىك قىزمەت اتقارعان. وردەن جانە مەدالدارمەن ماراپاتتالعان. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى جوعارعى قولباسشىلىعىنىڭ وكىلى، گەنەرال- مايور.

جاڭالىقتار