بايدىبەكتەگى الىپ ساڭىراۋقۇلاقتار كوپشىلىكتى تاڭقالدىردى
20 مامىر 20:47

بايدىبەكتەگى الىپ ساڭىراۋقۇلاقتار كوپشىلىكتى تاڭقالدىردى

بايدىبەك. قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسىنىڭ بايدىبەك اۋدانىندا ادام قۇشاعىمەن بىردەي الىپ قوزىقۇيرىقتار ءوسىپ شىقتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بورالداي اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى قوستۇرا تاۋىنىڭ بوكتەرىندە شىققان ۇلكەن ساڭىراۋقۇلاقتاردى ءبىرىنشى بولىپ اۋىل تۇرعىندارى بايقاعان.

ءتورت تۇلىگىن تاۋعا ايداعان بورالدايلىقتار جايلاۋدا جايقالىپ وسكەن قوزىقۇيرىقتاردى قولدارىنا ۇستاپ، سۋرەتكە ءتۇسىپتى.

كەيىن جەلىدە تاراعان بۇل فوتولار كوپشىلىكتىڭ تاڭدانىسىن تۋعىزدى. ال، اۋىل تۇرعىندارى مەن اقساقالدار مۇنداي ەرەكەشەلىكتىڭ سيرەك كەزدەسەتىنىن ايتىپ وتىر.

«بۇل - سيرەك كەزدەسەتىن جاعداي. 10, 15 جىل بۇرىن دا وسىلاي الىپ بولىپ وسكەن ەكەن. مامىر ايىندا جاۋىن- شاشىن كوپ بولدى. سودان بيىل قايتا شىقتى. وتكەندە اۋىلدىڭ جاستارى ىزدەپ بارعان ەكەن، تاپپاپتى»، - دەيدى بورالداي اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى اسىلحان توقتامىسوۆ.

قازىر الىپ قوزىقۇيرىققا قىزىعۋشىلار كوپ. جەلىدە تاراعان سۋرەتتەرىنە دە ءارتۇرلى پىكىر جازىلىپ جاتىر.

سونىڭ ىشىندە تاۋ ەتەگىندەگى ساڭىراۋقۇلاقتاردى ەشكىم جۇلماعان سوڭ ۇلكەيىپ كەتكەن دەگەن دە بولجام جاساپ جاتقاندار بار.

اۆتور قايرات زاينيشيەۆ

جاڭالىقتار