قازاقستاندا قانداي تاۋارلاردى شەتەلگە ەكسپورتتاۋعا تىيىم سالىنعان
20 مامىر 19:47

قازاقستاندا قانداي تاۋارلاردى شەتەلگە ەكسپورتتاۋعا تىيىم سالىنعان

وسكەمەن. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىستىق اقپارات ورتالىعىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ش ق و مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى باسشىسى ورىنباسارىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى رۋسلان نۇرلىبەكوۆ ەلدەن قانداي تاۋارلاردى اكەتۋگە تىيىم سالىنعانىن ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وسى جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ ق ر سالىق كودەكسىنە ەنگىزىلگەن ءبىرقاتار وزگەرىستەر كۇشىنە ەندى.

«ق ر س ك 444-بابى 7-تارماعىنا سايكەس سالىق ورگاندارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەر اۋماعىنان قازاقستانعا تاۋار يمپورتتاۋ كەزىندە سالىناتىن سالىق مولشەرىن ۋاكىلەتتى ورگان ايقىنداعان تارتىپپەن تۇزەتۋگە قۇقىلى. يمپورت كەزىندە باعانىڭ ەڭ تومەنگى دەڭگەيى قولدانىلاتىن تاۋارلاردىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىنىڭ تىزبەسى بەكىتىلگەن. بۇگىنگى تاڭدا تىزبەگە ءبىرقاتار الكوگول ونىمدەرى عانا ەنگىزىلىپ وتىر»، - دەدى ول.

ەلدىڭ ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىگى ماقساتىندا كەيبىر تاۋارلاردى ەلدەن شىعارۋعا تىيىم سالىندى.

«قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ 14-ناۋرىزداعى جارلىعىمەن ەل اۋماعىنان 10000 ا ق ش دوللارىنان اساتىن اقشانى اكەتۋگە تىيىم سالىندى. سونداي- اق 5, 10, 20, 50 جانە 100 گرامم اففينيرلەنگەن التىن قۇيمالارىن جانە ۇلتتىق بانك شىعاراتىن ALTYN BARYS التىنىنان جانە KFMIS BARYS كۇمىسىنەن جاسالعان ينۆەستيتسيالىق مونەتانى، 100 گرامنان اساتىن اففينيرلەنگەن التىندى اكەتۋگە بولمايدى. قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ 21 ساۋىردەگى بۇيرىعىمەن التى اي مەرزىمگە ەل اۋماعىنان اليۋميني، قورعاسىن قالدىقتارى مەن سىنىقتارى، اككۋمۋلياتور قالدىقتارى مەن سىنىقتارى، قۇرامىندا قورعاسىن، كادمي بار وزگە دە قالدىقتاردى اكەتۋگە شەكتەۋ قويىلدى»، - دەدى رۋسلان نۇرلىبەكوۆ.

2022 -جىلدىڭ 22-قاڭتارىنان باستاپ التى اي مەرزىمگە قازاقستان اۋماعىنان ءتىرى ءىرى قارا مالدى، قوي مەن ەشكىنى اكەتۋگە رۇقسات جوق. بۇدان بولەك، قانت ەكسپورتىنا تىيىم سالىنىپ وتىر.


جاڭالىقتار