قورىلداۋ قورقۋعا سەبەپ پە؟
20 مامىر 09:55

قورىلداۋ قورقۋعا سەبەپ پە؟

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ەل اراسىندا ەر ازاماتتىڭ قورىلى باتىرعا ءتان ارەكەت دەگەن تۇسىنىك بار. ءبىراق ۇيقىنى زەرتتەيتىن ماماندار بۇعان كەرى پىكىر ايتادى.

ولاردىڭ ويىنشا قورىلدىڭ نەگىزگى سەبەبى الكوگول مەن شىلىم جانە ارتىق سالماق. جەر ءجۇزىنىڭ ءاربىر بەسىنشى ەر ازاماتى باسى جاستىققا تيە سالا قور ەتە قالادى ەكەن. ءبىراق بۇل ادەتتىڭ ناقتى سەبەبى مەن سالدارى ءالى كۇنگە دەيىن بەلگىسىز.

كەز كەلگەن اۋرۋ سياقتى قورىلدىڭ دا ەكى ءتۇرى بولادى. ءبىرىنشىسى سوزىلمالى قورىل. بۇل جاس كۇنىنەن قورىلداپ ۇيىقتايتىن ادامداردىڭ دەرتى. ال جەدەل اسقىنعان قورىلمەن كىشكەنتاي بالالار جانە قىز- كەلىنشەكتەر اۋىرادى. ءبىرىنشىسىنىڭ ەمدەلۋ ءتاسىلى ۇزاق ۋاقىتتى الادى. ال ەكىنشىسىن تىنىس الۋ جولىنىڭ جاتتىعۋلارى ارقىلى ەمدەپ جازۋعا بولادى. قورىلداۋشىلاردىڭ قاتارىندا تىنىشتاندىراتىن ءدارىنى كوپ قولداناتىندار دا بار.

اتالعان ءدارى قۇرامىنداعى زاتتار باس بولىگىنىڭ جۇمساق تىندەرىنە اسەر ەتىپ، تىنىس جولدارىنىڭ جۇمىسىن السىرەتەدى. اسەرىنەن ۇيىقتاپ جاتقان ادام قورىلداي باستايدى. سوندىقتان تىنىشتاندىراتىن دارىلەردى ۇيقى الدىندا قولدانباۋعا تىرىسۋ كەرەك. ۋاقىتشا عانا قورىلدايتىندار بار. بۇل اللەرگيالىق اۋرۋلارمەن بايلانىستى. اسىرەسە، وسىمدىكتەر توزاڭداناتىن شاقتا قورىلدايتىندار بولادى. مۇندايدا جاتىن بولمەنى ىلعالدى شۇبەرەكپەن ءسۇرتىپ شىعۋ كەرەك. ال، قورىلدى مەيلىنشە ازايتۋ ءۇشىن، كەلەسى قادامداردى بايقاپ كورىڭىز!

1. ۇيىقتاعاندا قورىلداماۋ ءۇشىن جۇمساق تاڭدايدى شىنىقتىراتىن جاتتىعۋلار جاساۋ كەرەك. ول ءۇشىن «ي» دىبىسىن جۇتقىنشاق، تاڭداي، مويىن بۇلشىق ەتتەرىن كەرنەي وتىرىپ، سوزىڭقىراپ، بىرنەشە رەت قايتالاپ ايتۋ كەرەك. مۇنداي جاتتىعۋدى تاڭەرتەڭ جانە كەشكە 25-30 رەتتەن قايتالاعان ءجون. اتالعان ارەكەتتى كۇن سايىن ۇزبەي جاساسا، جارتى ايدان سوڭ جاعىمسىز قورىلدان ءبىرجولا قۇتىلۋعا بولادى.

2. شالقاڭىزدان جاتپاۋعا تىرىسىڭىز. جانتايىپ ۇيىقتاۋ اۋا تسيركۋلياتسياسىن دۇرىس جولعا قويادى.

3. ەگەر سالماعىڭىز شامادان تىس كوپ بولسا، ارىقتاۋعا تىرىسىڭىز.

4. شىلىم شەگۋدى تاستاڭىز نەمەسە ۇيقى الدىندا شىلىم شەكپەۋگە تىرىسىڭىز. سپيرتتىك ىشىمدىك ءىشىپ ۇيىقتاۋ دا قورىلداۋعا جول اشادى.

5. ۇيىقتار الدىندا كوپ مولشەردە ىشىمدىك ىشپەڭىز. بيىك جاستىقتى جاستانباۋعا تىرىسىڭىز.

6. ۇيىقتايتىن بولمەڭىزدە ۋلترادىبىستى اۋا دىمقىلداتقىشتى قولدانىڭىز، بۇل اسىرەسە قىس مەزگىلىندە قاجەت.

7. ۇيىقتايتىن بولمەدە گيپواللەرگەندى ورتا قالىپتاستىرىڭىز: كىلەمدەردى تازالاپ، وسىمدىكتەرگە اللەرگياڭىز بولسا، بولمەدە قالدىرماڭىز، بولمەگە جانۋارلاردى كىرگىزبەڭىز، جۇننەن، قاۋىرسىننان تۇراتىن ەمەس، زاماناۋي تابيعي نەمەسە سينتەتيكالىق ماتەريالداردان تىگىلگەن جاستىقتار مەن جامىلعىلاردى پايدالانىڭىز.

ەگەر وسى شارالاردى جاساپ كورگەننەن كەيىن ناتيجە كورىنبەسە، دارىگەرگە جۇگىنگەنىڭىز ءجون. ويتكەنى بۇل جاي عانا قورىل ەمەس، انوە سيندرومى بولۋى ابدەن مۇمكىن.


جاڭالىقتار