قور نارىعىندا دوللار قايتا ارزاندادى
19 مامىر 17:25

قور نارىعىندا دوللار قايتا ارزاندادى

الماتى. قازاقپارات - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىلارى بويىنشا، دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى ءسال تومەندەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

KASE قور نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى 1,29 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 1 دوللار - 431,41 تەڭگە بولدى.

ۇلتتىق بانكتىڭ 19- مامىرداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 432,69 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 430,67 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 435,50 تەڭگە.

ال، نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 431,30 تەڭگە بولسا، ساتىپ الۋ قۇنى - 434,57 تەڭگە.

جاڭالىقتار