مينيستر جەڭىلدەتىلگەن اۆتونەسيە باعدارلاماسىنا قاتىستى قوسىمشا تاپسىرما بەردى
18 مامىر 17:44

مينيستر جەڭىلدەتىلگەن اۆتونەسيە باعدارلاماسىنا قاتىستى قوسىمشا تاپسىرما بەردى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترى قايىربەك وسكەنبايەۆ جەڭىلدەتىلگەن اۆتونەسيە باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا قوسىمشا تاپسىرما بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇل تۋرالى ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى جانجىگىت ومارحان حابارلادى.

«دوستار، وزدەرىڭىزگە ءمالىم، قازىرگى تاڭدا جەڭىلدەتىلگەن اۆتونەسيە باعدارلاماسى قوعامدا قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. قالىپتاسقان احۋال جايلى ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ باسشىلىعى حاباردار. تۋىنداعان ماسەلەگە جان-جاقتى ساراپتاما جاسالىپ وتىر. مينيستر قايىربەك وسكەنبايەۆ جاۋاپتى تۇلعالار مەن مەكەمەلەرگە اتالمىش جاعدايعا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەرۋدى جانە قابىلدانعان شارالار مەن شەشىمدەردى جاريالاۋدى تاپسىردى»، - دەدى جانجىگىت ومارحان.

سونداي-اق، ق ر ي ي د م ءوز تاراپىنان باعدارلامانىڭ ەرەجەسى مەن ونىڭ ىسكە اسۋى تۋرالى قاجەتتى بازالىق مالىمەتتى دايارلاعانىن اتاپ ءوتتى.

باعدارلامانى ودان ءارى جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعى «ونەركاسىپتى دامىتۋ قورى» مەن اۆتوكولىك وندىرۋشىلەر، ريتەيلەر مەن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرگە بەرىلگەن.

اتالعان ۇيىمدار بەكىتىلگەن باعدارلامانىڭ ەرەجەسىنە سايكەس جۇمىس ىستەيدى.


جاڭالىقتار