زەينەت جاسىن تومەندەتۋ ماسەلەسىن جىل سوڭىندا تالقىلايمىز - ەرالى توعجانوۆ
17 مامىر 20:13

زەينەت جاسىن تومەندەتۋ ماسەلەسىن جىل سوڭىندا تالقىلايمىز - ەرالى توعجانوۆ

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆ قازاقستانداعى زەينەت جاسىن تومەندەتۋ ماسەلەسى قاشان قارالاتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ادامدى زەينەتكە جىبەرمەس بۇرىن اۋەلى ونىڭ زەينەتاقىسىنىڭ قانداي دەڭگەيدە قالىپتاساتىنىن ەسەپتەۋ كەرەك، ەلمەن اقىلداسۋ كەرەك. زەينەتكە ەرتە شىققان سوڭ زەينەتاقى كولەمى تومەن بولاتىنى بەلگىلى. سوندىقتان جىلدىڭ اياعىنا دەيىن وسىنىڭ ءبارىن اقىلداسۋىمىز كەرەك»، - دەدى ە. توعجانوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.

ونىڭ ايتۋىنشا، زەينەتكە شىعۋ جاسى جىل سوڭىندا قاراستىرىلۋى مۇمكىن.

وتكەن اپتادا ەرالى توعجانوۆ ايەلدەردىڭ زەينەتكە شىعۋ جاسىن تومەندەتۋ ماسەلەسى الەۋمەتتىك كودەكس اياسىندا تالقىلاناتىنىن ايتقان ەدى. ءساۋىر ايىندا قازاقستان حالىق پارتياسى ايەلدەردىڭ زەينەت جاسىن 58 جاسقا دەيىن تومەندەتۋ ۇسىنىسىن كوتەرگەن بولاتىن.

ەسكە سالساق، قازاقستاندا 2022-جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ايەلدەردىڭ زەينەتكە شىعۋ جاسى ۇزارتىلعان. سالىستىرىپ قاراساق، 2021-جىلى ايەلدەر زەينەتكە 60 جاستان باستاپ شىعاتىن، ال بيىلعى قاڭتاردان باستاپ ايەلدەردىڭ زەينەتكە شىعۋ جاسى 60 جاسقا تاعى 6 اي قوسىپ ۇزارتىلعان.

ال ەر كىسىلەر زەينەتكە 63 جاستان باستاپ شىعادى.

جاڭالىقتار