تايۋاندا كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋى كۇشەيدى
29 ءساۋىر 14:05

تايۋاندا كوروناۆيرۋستىڭ تارالۋى كۇشەيدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ارالدى ايماقتا سوڭعى ءبىر تاۋلىكتە 11 مىڭنان اسا ادام ىندەت ىلمەگىنە ىلىنگەن، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

سالدارىنان تەستىلەۋ مەن ۆاكسينالاۋ ورتالىقتارىندا حالىق قاراسى قالىڭ. بيلىك بۇل پاندەميا باستالعالى ەڭ جوعارى كورسەتكىش دەيدى. ءبىراق اقپارعا قاراعاندا كوپ ناۋقاستىڭ اۋرۋى سيمپتومسىز. ولارعا ۇيدە وقشاۋلانۋعا كەڭەس بەرىلگەن.


جاڭالىقتار