مادەنيەت تۋرالى زاڭدا كوركەم ادەبيەت تۋرالى تاراۋ جوق -  اقبەرەن ەلگەزەك
16 اقپان 12:38

مادەنيەت تۋرالى زاڭدا كوركەم ادەبيەت تۋرالى تاراۋ جوق -  اقبەرەن ەلگەزەك

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ق ر جازۋشىلار وداعى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، اقىن، جازۋشى اقبەرەن ەلگەزەك ەلىمىزدەگى ادەبيەتتىڭ دامۋىنداعى وزەكتى ماسەلەلەر مەن ءبىرقاتار ۇسىنىستارىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«بىرىنشىدەن، قولدانىستاعى «مادەنيەت تۋرالى» زاڭدا تەاترلار مەن كىتاپحانا تۋرالى تاراۋلار بار، ءتىپتى كينو سالاسىندا ارنايى زاڭ قابىلدادىق. ونىڭ ءبارى كەرەك، ءبارى دۇرىس. ءبىراق وسى تەاتر مەن كينونىڭ نەگىزىندە قانداي دۇنيە جاتىر؟ ول ارينە ادەبيەت. ادەبيەت بولماسا، كينو مەن تەاتر قويىلىمى قايدان شىقسىن؟ كىتاپحانا تۋرالى تاراۋ بار، ءبىراق سول كىتاپحانا سورەلەرىندە ادەبي كىتاپتار تۇرعان جوق پا؟»، - دەدى ا. ەلگەزەك ەلوردادا ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ القا وتىرىسىندا.

ونىڭ ايتۋىنشا، زاڭدا كوركەم ادەبيەت تۋرالى ناقتى تاراۋ جوق. ادەبيەت تۋرالى جاناما قارالاتىن سوزدەر بار، ءبىراق ول قانداي ادەبيەت دەگەن ناقتى ۇعىمدى انىقتامايدى.

«مىسالى قوعامدىق ماڭىزدى ادەبيەت تۋرالى تاراۋ بار جانە ول تاراۋدا ول ادەبيەتتى شىعارىپ باسۋ مەن تاراتۋ تۋرالى بۇلىڭعىر ەرەجە بار. ال ناقتى كوركەم ادەبيەت تۋرالى تاراۋ جوق. نەگە ءبىز قازاقتىڭ كوركەم ادەبيەت دەگەن سوزىنەن قاشامىز، سونى قالامگەرلەر قاۋىمى تۇسىنبەيدى. اتالعان زاڭدا جازۋشىنىڭ مارتەبەسى دە انىقتالماعان. شىعارماشىلىق قىزمەتكەر دەگەن ءسوز بار، ءبىراق ونىڭ قوعامدىق ورنى مەن ءرولى ناقتى ايتىلماعان. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، الداعى ۋاقىتتا اتالعان زاڭدا كوركەم ادەبيەت تۋرالى، جازۋشىنىڭ مارتەبەسى مەن ونىڭ گونورار جولدارىن انىقتايتىن ەرەجەلەرى بار بولەك تاراۋ ەنگىزۋ قاجەت. وعان ساياسي ەرىك-جىگەر بار بولسا، وسى تاراۋدى جاساقتايتىن جۇمىس توبىنا قاتىسىپ، كومەكتەسۋگە دايارمىز»، - دەدى ا. ەلگەزەك.

بۇعان دەيىن ا. ەلگەزەك جاڭا زامان ادەبيەتى جاسالىپ جاتقانىن، ءداۋىر سۇرانىستارى مەن زامان تالاپتارىنا ساي يكەمدەلۋ كەرەگىن، ادەبيەتكە جىل سايىن جاڭا تولقىن جاستاردىڭ كەلىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.

اۆتور: ايجان سەرىكجان قىزى


جاڭالىقتار