ماسكەۋدە قاسىم- جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر
10 اقپان, 17:41

ماسكەۋدە قاسىم- جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر

ماسكەۋ. قازاقپارات - بۇگىن ماسكەۋدە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇل جايىندا پرەزيدەنتتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى بەرىك ءۋالي مالىمەت تاراتتى.

«كەلىسسوز بارىسىندا ەكى ەل اراسىنداعى كوپجوسپارلى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆالارى قاراستىرىلادى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتەر باسشىلارى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى ءۇشىن بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسايدى. بۇل شارا نۇر- سۇلتان ۋاقىتى بويىنشا شامامەن 18:00-دەن كەيىن «حابار24» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى» دەپ جازدى بەرىك ءۋالي Facebook پاراقشاسىندا.

سونداي-اق... وقىڭىز

جاڭالىقتار