ەلوردادا «ەلىم دەپ سوققان جۇرەگىم» اتتى كونسەرت ءوتتى
7 جەلتوقسان 22:30

ەلوردادا «ەلىم دەپ سوققان جۇرەگىم» اتتى كونسەرت ءوتتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - تاۋەلسىزدىك كۇنى قارساڭىندا ەلوردا جۇرتى نازارىنا «ەلىم دەپ سوققان جۇرەگىم» اتتى ءان كەشى ۇسىنىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«تاۋەلسىزدىك العان 30 جىل ىشىندە تاريح، ساياسات، ەكونوميكامەن قاتار ەلىمىزدىڭ مادەنيەت سالاسى دا ءبىراز اسۋدى باعىندىردى. بۇگىنگى كونسەرت ارينە تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. جانە وندا وتاندىق مادەنيەتتىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوسقان ونەر قايراتكەرلەرىنىڭ شىعارمالارى ورىندالادى. ءان كەشى كورەرمەندەردىڭ كوڭىلىنەن شىعادى دەگەن ويدامىز. سەبەبى بۇگىن حالىق ءسۇيىپ تىڭدايتىن اندەر ورىندالادى»، - دەدى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ ديرەكتورى جەڭىس سەيدوللا ۇلى.

ونىڭ ايتۋىنشا، انشىلەر شىعارمالاردى وركەسترمەن، جاندى داۋىستا ورىندايدى. جانە ۇجىم كونسەرتكە 1 ايعا جۋىق دايىندالىپتى.

«كوپتەگەن كومپوزيتورلار، اقىندار، تەاتر، كينو جانە تەلەۆيزيا جۇلدىزدارى وتاندىق مادەنيەت تاريحىندا وزدەرىنىڭ جارقىن ىزدەرىن قالدىرىپ، ونەرىن تۋعان ەلىنە ارنادى. ولاردىڭ قالدىرعان مول مۇراسى ارقىلى قازاقستان مادەنيەتى كوركەم تۋىندىلارمەن تولىعا ءتۇستى»، - دەيدى ول.

استانالىقتاردىڭ الدىندا روزا رىمبايەۆا، ايجان نۇرماعامبەتوۆا، نۇرلان ابدۋللين، مەدەۋ ارىنبايەۆ، جەڭىس ىسقاقوۆا، قۇرماش ماحان، ەرلان رىسقالي، ازامات جىلتىركوزوۆ، امىرە، رۋحيا بايدۇكەنوۆا جانە وزگە دە بەلگىلى ارتىستەر ونەر كورسەتتى.

ەلورداداعى «قازاقستان» كونسەرت زالىندا وتكەن ءان كەشىندە ارتىستەر ءشامشى قالداياقوۆ، ەسكەندىر حاسانعاليەۆ، كەڭەس دۇيسەكەيەۆ، سەيدوللا بايتەرەكوۆ، اسەت بەيسەۋوۆ، نۇرعيسا تىلەنديەۆ، تالعات سارىبايەۆ سەكىلدى تانىمال كومپوزيتورلاردىڭ شىعارمالارىن ورىندادى.

«بۇگىنگى كونسەرت مەن ءۇشىن ەرەكشە. سەبەبى بۇل ءان كەشىندە حالىققا كەڭىنەن تانىمال ورىندالادى. دەمەك حالىق بىزبەن بىرگە قوسىلىپ ءان شىرقايدى دەگەن ءسوز. مەن بۇگىن ن. تىلەنديەۆتىڭ «قۇستار قايتىپ بارادى» ءانىن شىرقايمىن»، - دەيدى جاس ءانشى امىرە.

جاڭالىقتار